Zamknij okno Drukuj dokument

Straż Miejska

Straż Miejska jest jednostka wchodzącą w skład struktury organizacyjno prawnej UMiG w Kępnie utworzoną w celu realizacji zadań wynikających z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o strażach gminnych (Dz.U. Nr 123, poz. 779; zm:Dz.U.z 2002 r. Nr 113, poz. 984)

Godziny pracy:
poniedziałek: 7.00-17.00
wtorek: 7.00-22.00
środa: 7.00-22.00
czwartek: 7:00-22.00
piątek: 7.00-23.00
soboty: 7.00-23.00

Siedziba Straży Miejskiej
ul. Kościuszki 9a
63 - 600 Kępno

tel. 062 7825836
kom. 606 945 396
e – mail: renata.mroz@um.kepno.pl


Do zadań straży należy w szczególności:

- ochrona porządku i spokoju w miejscach publicznych,

- czuwanie nad porządkiem i kontrola ruchu drogowego – w zakresie określonym w przepisach o ruchu drogowym,

- współdziałanie z właściwymi podmiotami w zakresie ratowania życia i zdrowia obywateli, pomocy w usuwaniu awarii technicznych i skutków klęsk żywiołowych oraz innych miejscowych zagrożeń, · zabezpieczenie miejsca przestępstwa, katastrofy lub innego podobnego zdarzenia albo miejsc zagrożonych takim zdarzeniem przed dostępem osób postronnych lub zniszczeniem śladów i dowodów, do momentu przybycia właściwych służb, a także ustalenie, w miarę możliwości, świadków zdarzenia,

- ochrona obiektów komunalnych i urządzeń użyteczności publicznej,

- współdziałanie z organizatorami i innymi służbami w ochronie porządku podczas zgromadzeń i imprez publicznych,

- doprowadzanie osób nietrzeźwych do izby wytrzeźwień lub miejsca ich zamieszkania, jeżeli osoby te zachowaniem swoim dają powód do zgorszenia w miejscu publicznym, znajdują się w okolicznościach zagrażających ich życiu i zdrowiu innych osób,

- informowanie społeczności lokalnej o stanie i rodzajach zagrożeń, a także inicjowanie i uczestnictwo w działaniach mających na celu zapobieganie popełnianiu przestępstw i wykroczeń oraz zjawiskom kryminogennym i współdziałanie w tym zakresie z organami państwowymi, samorządowymi i organizacjami społecznymi,

- konwojowanie dokumentów, przedmiotów wartościowych lub wartości pieniężnych dla potrzeb gminy.

 Funkcjonariusze wykonując powyższe czynności mają prawo do:

- udzielania pouczeń,

- legitymowania osób w uzasadnionych przypadkach w celu ustalenia ich tożsamości,

- ujęcia osób stwarzających w sposób oczywisty bezpośrednie zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzkiego, a także dla mienia i niezwłocznego doprowadzenia do najbliższej jednostki Policji,

- nakładania grzywien w postępowaniu mandatowym za wykroczenia określone w trybie przewidzianym przepisami o postępowaniu w sprawach o wykroczenia,

- dokonywania czynności wyjaśniających, kierowania wniosków o ukaranie do sądu, oskarżania przed sądem i wnoszenia środków odwoławczych – w trybie i zakresie określonych w Kodeksie postępowania w sprawach o wykroczenia,

- usuwania pojazdów i ich unieruchamiania przez blokowanie kół w przypadkach, zakresie i trybie określonych w przepisach o ruchu drogowym,

- wydawania poleceń,

- żądania niezbędnej pomocy od instytucji państwowych i samorządowych,

- zwracania się, w nagłych przypadkach, o pomoc do jednostek gospodarczych , prowadzących działalność w zakresie użyteczności publicznej oraz organizacji społecznych, jak również do każdej osoby o udzielenie doraźnej pomocy na zasadach określonych w ustawie o Policji,

- obserwowania i rejestrowania przy użyciu środków technicznych obrazu zdarzeń w miejscach publicznych. 

Wobec osób uniemożliwiających strażnikowi wykonywanie przez niego zadań określonych w ustawie, może on stosować środki przymusu bezpośredniego, którymi są:

- siła fizyczna w postaci chwytów obezwładniających oraz podobnych technik obrony,

- kajdanki,

- pałki obronne wielofunkcyjne,

- psy obronne,

- paralizatory elektryczne, na które jest wymagane pozwolenie na broń w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji, 

- ręczne miotacze gazu.

Do obowiązków strażnika należy:

- przestrzeganie prawa, rzetelne, bezstronne i terminowe wykonywanie poleceń przełożonych,

- poszanowanie powagi, honoru, godności obywateli i własnej,

- zachowanie tajemnicy państwowej i służbowej,

- podejmowanie interwencji w sytuacjach zagrożenia życia, zdrowia lub mienia, a także w przypadku naruszenia dóbr osobistych ludzi,

- zachowanie uprzejmości i życzliwości w kontaktach z obywatelami, przełożonymi, podwładnymi oraz współpracownikami,

- stałe podnoszenie kwalifikacji zawodowych,

- zachowanie się z godnością w czasie pracy i poza nią.

Strażnik podczas wykonywania czynności służbowych jest obowiązany nosić umundurowanie, legitymację służbową, znak identyfikacyjny oraz emblemat gminy.

Metadane

Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:administrator
Data wprowadzenia:2005-03-04 13:02:44
Opublikował:administrator
Data publikacji:2005-03-04 13:08:01
Ostatnia zmiana:2014-07-31 08:33:38
Ilość wyświetleń:8183