Wydział

Planowania Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami

 

Podstawa prawna

art. 28 ust. 4 pkt 1 oraz art. 38 pkt 1 ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników.

 

Opłaty

Za dokonanie czynności potwierdzenia umowy dzierżawy nie pobiera się opłaty skarbowej.

 

Wymagane dokumenty

Wniosek o potwierdzenie przez Burmistrza Miasta i Gminy Kępno zawarcia umów dzierżawy,

o których mowa w art. 28 ust. 4 pkt 1 i art. 38 pkt 1 ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r.
o ubezpieczeniu społecznym rolników

 

Miejsce złożenia dokumentów

1.      Pocztą na adres: Urząd Miasta i Gminy w Kępnie, ul. Ratuszowa 1, 63-600 Kępno

2.      Osobiście: Punkt Obsługi Interesantów, Urząd Miasta i Gminy w Kępnie, ul. Ratuszowa 1

 

Inne informacje

Zgodnie z ustawą o ubezpieczeniu społecznym rolników wójt (burmistrz, prezydent miasta) potwierdza zawarcie umowy dzierżawy gruntów rolnych, dla celów określonych w przepisach o ubezpieczeniu społecznym rolników, czyli:

- spełnienia przez emeryta lub rencistę warunku zaprzestania prowadzenia działalności rolniczej, przy jednoczesnym niewyzbyciu się przez niego własności gospodarstwa rolnego;

- domniemania, że dzierżawca takich gruntów prowadzi na nich działalność rolniczą, co stanowi podstawę do ustalenia ustawowych przesłanek do objęcia go  ubezpieczeniem społecznym rolników.

 

Dodatkowe informacje uzyskać można w dniach pracy Urzędu Miasta i Gminy w Kępnie, tj. od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-16:00 oraz pod numerem telefonu: 62 59 09 400, 62 59 09 473.