obrazek


 

        Realizując zadania określone w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. Nr 209 z 2011 r., poz. 1243 ze zm.) Urząd Miasta i Gminy w Kępnie informuje, że osoby doświadczające trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się (głuche i głuchoniewidome) mogą komunikować się z urzędem w następujący sposób.

Osoba uprawniona, przez którą rozumieć należy osobę doświadczającą trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się, ma prawo do skorzystania z pomocy osoby przybranej w kontaktach z podmiotami zobowiązanymi, którymi w rozumieniu ww. ustawy są m. in. organy administracji publicznej.

Osoba uprawniona w kontakcie z urzędem ma prawo do:

  • skorzystania z pomocy wyznaczonego do obsługi osób niesłyszących pracownika urzędu,
  • skorzystania z pomocy tłumacza polskiego języka migowego,
  • skorzystania z pomocy tłumacza systemu językowo – migowego,


w przypadku osoby głuchoniewidomej istnieje możliwość skorzystania z pomocy tłumacza – przewodnika.

Aby móc skorzystać z pomocy tłumacza osoba uprawniona zobowiązana jest do złożenia w terminie co najmniej 3 dni roboczych przed planowanym terminem wizyty w urzędzie (z wyjątkiem sytuacji nagłych) tzw. wniosku o skorzystanie ze świadczenia, którego formularz znajduje się na stronach internetowy bip.kepno.pl, www.um.kepno.pl

        Wniosek do pobrania format PDF

        Wniosek do pobrania format DOC

Wniosek należy złożyć na ww. formularzu:

  • w sekretariacie urzędu zlokalizowanym w gmachu głównym przy ul. Ratuszowa 1; 63-600 Kępno
  • za pośrednictwem skrzynki e-mailowej sekretariat@um.kepno.pl lub faksu nr 62 7825840
  • za pośrednictwem platformy EPUAP - adres skrytki /u9i3euy34z/skrytka


Ponadto osoba uprawniona może skontaktować się z Urzędem Miasta i Gminy w Kępnie poprzez wysłanie bezpośrednio do naczelników poszczególnych wydziałów Urzędu wiadomości SMS lub MMS.

Wykaz numerów telefonów komórkowych Naczelników

Usługa tłumacza jest bezpłatna dla osoby uprawnionej będącej osobą niepełnosprawną w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. nr 127, poz. 721 i nr 171, poz. 1016 ze zm.).

INFORMACJE DODATKOWE


Ustawa daje możliwość reprezentowania osoby uprawnionej przez osobę przybraną. Może nią być każda osoba fizyczna, która ukończyła 16 rok życia i została wybrana przez osobę uprawnioną. Zadaniem osoby przybranej ma być pomoc w załatwieniu spraw w organach administracji publicznej. Osoba przybrana nie jest zobowiązana do przedstawienia dokumentów potwierdzających znajomość języka migowego.

Osoba uprawniona ma możliwość wystąpienia o udostępnienie przez urząd dokumnetów niebzędnych do załatwiania sprawy w formie dostępnej dla osób uprawnionych.