BURMISTRZ MIASTA I GMINY KĘPNO


Burmistrz jest organem wykonawczym Gminy Kępno.
Wykonuje uchwały Rady Miejskiej i realizuje zadania Gminy Kępno określone przepisami prawa i wynikające z potrzeb mieszkańców, a w szczególności: :


1) reprezentowanie Urzędu na zewnątrz,

2) podejmowanie czynności w sprawach z zakresu prawa pracy i wyznaczanie innych osób do podejmowania tych czynności,

3) wykonywanie uprawnień zwierzchnika służbowego wobec wszystkich pracowników Urzędu,

4) zapewnianie przestrzegania przez wszystkie komórki organizacyjne Urzędu prawa oraz regulacji wewnętrznych,

5) okresowe zwoływanie - nie rzadziej jednak, niż raz na miesiąc - narad z udziałem kierowników komórek organizacyjnych Urzędu w celu uzgadniania ich współdziałania i realizacji zadań,

6) koordynowanie działalności komórek organizacyjnych Urzędu oraz organizowanie ich współpracy,

7) rozstrzyganie sporów pomiędzy poszczególnymi komórkami organizacyjnymi Urzędu, w szczególności dotyczących podziału zadań,

8) udzielanie odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych, o ile statut gminy nie stanowi inaczej,

9) czuwanie nad tokiem i terminowością wykonywania zadań Urzędu,

10) przyjmowanie ustnych oświadczeń woli spadkodawcy,

11) upoważnienie swojego zastępcy lub innych pracowników Urzędu do wydawania w jego imieniu decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej,

12) przyjmowanie oświadczeń o stanie majątkowym od zastępcy, sekretarza i skarbnika oraz pracowników samorządowych upoważnionych przez burmistrza do wydawania w jego imieniu decyzji administracyjnych,

13) ogólny nadzór nad prawidłowym wykonywaniem przez pracowników Urzędu czynności kancelaryjnych,

14) wykonywanie innych zadań zastrzeżonych dla burmistrza przez przepisy prawa i Regulamin oraz uchwały rady,

15) wykonywanie uprawnień właścicielskich wynikających z praw udziałowych w spółkach :

    a) „WODOCIĄGI KĘPIŃSKIE” Sp. z o. o. z siedzibą w Kępnie,

    b) „ENERGETYKA CIEPLNA – KĘPNO” Sp. z o. o. z siedzibą w Kępnie,

    c) „TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO KĘPNO” Sp. z o. o. z siedzibą w Kępnie,

    d) ZAKŁAD ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW W OLSZOWEJ Sp. z o. o. z siedzibą w Olszowie,

    e) PROJEKT KĘPNO Sp. z o. o. z siedzibą w Kępnie,

    f) Oświetlenie Uliczne i Drogowe Sp. z o.o. z siedzibą w Kaliszu,

    g) Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa "KZN-Zachód" Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu,

16) zapewnienia bezpieczeństwa informacji w Urzędzie, zgodnie z wymogami prawa oraz wewnętrznymi zasadami bezpieczeństwa informacji,


Rozstrzygnięcia zapadają w formie decyzji i zarządzeń, obejmujących wszystkie sprawy należące do kompetencji Burmistrza.