Prawo do ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego, będących w posiadaniu Urzędu Miasta i Gminy Kępno, realizowane jest poprzez:

- udostępnienie w systemie teleinformatycznym,
- przekazanie na wniosek o ponowne wykorzystywanie.

Warunki ponownego wykorzystywania:

Warunkiem ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego zamieszczonych na stronach internetowych Urzędu Miasta i Gminy Kępno oraz udostępnionych na wniosek, jest obowiązek poinformowania o Ľródle, czasie wytworzenia i pozyskania informacji od Urzędu Miasta i Gminy Kępno oraz obowiązek poinformowania o przetworzeniu informacji ponownie wykorzystywanej. Urząd Miasta i Gminy w Kępnie nie ponosi odpowiedzialności za treści informacji powstałej w wyniku przetworzenia uzyskanej informacji.

W przypadku przekazywania żądanych informacji na wniosek, mogą zostać określone dodatkowe warunki, m. in. związane z prawami autorskimi i prawami pokrewnymi.

Opłaty za ponowne wykorzystywanie:

Informacje sektora publicznego udostępniane przez Urząd Miasta i Gminy w Kępnie mogą być wykorzystywane bezpłatnie. Jeżeli jednak przygotowanie lub przekazanie informacji wymaga poniesienia dodatkowych kosztów, z uwagi na sposób lub formę wskazane we wniosku, Urząd Miasta i Gminy Kępno może nałożyć opłatę. Ustalenie wysokości takiej opłaty następuje zgodnie z art. 17 ust. 2 ustawy z dnia 25 lutego 2016 r. o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego (Dz. U. poz. 352), indywidualnie dla wniosku, uwzględniając w szczególności koszty materiałów koniecznych do sporządzenia wydruków lub kserokopii oraz koszty elektronicznych nośników danych.

Środki prawne przysługujące w przypadku odmowy wyrażenia zgody na ponowne wykorzystywanie:

Od decyzji o odmowie wyrażenia zgody na ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego, stronie niezadowolonej przysługuje, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji, prawo wniesienia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy przez Burmistrza Miasta i Gminy Kępno.

Na decyzję wydaną po ponownym rozpatrzeniu sprawy, przysługuje prawo wniesienia skargi, w terminie 30 dni od dnia doręczenia decyzji, do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, za posrednictwem Urzędu Miasta i Gminy Kępno.

Prawo do sprzeciwu:

Wnioskodawcy, który otrzymał ofertę zawierającą warunki ponownego wykorzystywania lub informacje o wysokości opłat za ponowne wykorzystywanie, przysługuje prawo sprzeciwu z powodu naruszenia przepisów ustawy o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego. Sprzeciw można złożyć w terminie 14 dni od dnia otrzymania oferty. Złożenie sprzeciwu skutkuje wydaniem decyzji o warunkach ponownego wykorzystywania lub o wysokości opłat za ponowne wykorzystywanie.

Przepisy szczegółowe:

USTAWA z dnia 25 lutego 2016 r. o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego Dz.U.2016.352 z dnia 2016.03.15 ze zm.

Formularz pomocniczy: Wniosek o ponowne wykorzystanie informacji publicznej