Symbol:
7340

Wydział:
Wydział Finansowo-Budżetowy

Podstawa prawna:
Art. 18, ust. 1 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2023 r poz. 2151)

Opłaty:
Opłaty za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w pierwszym roku są płatne z góry proporcjonalnie za okres od dnia rozpoczęcia ważności zezwolenia do 31 grudnia pierwszego roku ważności zezwolenia.

Stawki roczne:
· do 4,5% zawart. alkoh. oraz piwo: 525 zł
· powyżej 4,5%  do 18%: zawart. alkoh. (z wyjątkiem piwa) 525 zł
· powyżej 18% zawart. alkoh.: 2100 zł

Przedsiębiorcy prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych w roku poprzednim, są zobowiązani do zgłoszenia do 31 stycznia pisemnego oświadczenia o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży w roku poprzednim.
Jeżeli roczna wartość sprzedaży w roku poprzednim przekroczyła:
- 37.500 zł dla napojów alkoholowych o zawartości do 4,5% oraz piwa opłata wynosi 1,4% ogólnej wartości sprzedaży,
- 37.500 zł dla napojów alkoholowych o zawartości od 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa) opłata wynosi 1,4% ogólnej wartości sprzedaży,
- 77.000 zł dla napojów alkoholowych o zawartości powyżej 18% opłata wynosi 2,7% ogólnej wartości sprzedaży.

Jeżeli roczna wartość sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych nie przekroczy wyżej podanych wartości to opłaty wynoszą :

1) A - 525,- zł na sprzedaż napojów alkoholowych do 4,5% alkoholu oraz piwa
2) B - 525,- zł na sprzedaż napojów alkoholowych powyżej 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa)
3) C - 2100,- zł na sprzedaż napojów alkoholowych powyżej 18% alkoholu


Termin odpowiedzi:
Do 30 dni; w sprawach szczególnie skomplikowanych do 60 dni

Jednostka odpowiadająca:
stanowisko d/s ewidencji zezwoleń na sprzedaż alkoholu

Tryb odwoławczy:
Zażalenie na postanowienie o odmowie wydania zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kaliszu za pośrednictwem organu, który wydał postanowienie (tutaj urzędu) w terminie do 7 dni od dnia doręczenia postanowienia stronie. Zażalenia składa się w Punkcie Obsługi Interesanta.

Uwagi:
Odbiór zezwolenia odbywa się osobiście (okazanie dowodu tożsamości) lub przez pełnomocnika.

W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia i złożenia w Punkcie Obsługi Interesanta

Dokumenty
Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż detaliczną / gastronomiczną napojów alkoholowych dla punktu sprzedaży, oddzielnie dla każdego rodzaju napoju alkoholowego.
Dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu stanowiącego punkt sprzedaży napojów alkoholowych.
Pisemna zgoda właściciela, zarządcy lub administratora budynku jeżeli punkt sprzedaży będzie zlokalizowany w budynku mieszkalnym, wielorodzinnym.
Decyzja właściwego powiatowego inspektora sanitarnego potwierdzającego spełnienie warunków sanitarnych przez punkt sprzedaży.