Symbol:
7340

Wydział:
Wydział Finansowo-Budżetowy

Podstawa prawna:
Art. 18, ust. 1 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2021 r poz. 1119 ze zm.)


Opłaty:
Opłaty za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w pierwszym roku są płatne z góry (przy odbiorze zezwolenia) za okres od dnia rozpoczęcia ważności zezwolenia do 31 grudnia pierwszego roku ważności zezwolenia i wynoszą:

· do 4,5% zawart. alkoh. oraz piwo: 525 zł
· 4,5% - 18%: 525 zł
· powyżej 18% zawart. alkoh.: 2100 zł

Przedsiębiorcy prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych w roku poprzednim, są zobowiązani do zgłoszenia do 31 stycznia pisemnego oświadczenia o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży w roku poprzednim.
Jeżeli roczna wartość sprzedaży w roku poprzednim przekroczyła:
- 37.500 zł dla napojów alkoholowych o zawartości do 4,5% oraz piwa opłata wynosi 1,4% ogólnej wartości sprzedaży,
- 37.500 zł dla napojów alkoholowych o zawartości od 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa) opłata wynosi 1,4% ogólnej wartości sprzedaży,
- 77.000 zł dla napojów alkoholowych o zawartości powyżej 18% opłata wynosi 2,7% ogólnej wartości sprzedaży.

Jeżeli roczna wartość sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych nie przekroczy wyżej podanych wartości to opłaty wynoszą :

1) A - 525,- zł na sprzedaż napojów alkoholowych do 4,5% alkoholu oraz piwa
2) B - 525,- zł na sprzedaż napojów alkoholowych powyżej 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa)
3) C - 2100,- zł na sprzedaż napojów alkoholowych powyżej 18% alkoholu


Termin odpowiedzi:
Do 30 dni; w sprawach szczególnie skomplikowanych do 60 dni


Jednostka odpowiadająca:
stanowisko d/s ewidencji zezwoleń na sprzedaż alkoholu

Tryb odwoławczy:
Zażalenie na postanowienie o odmowie wydania zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kaliszu za pośrednictwem organu, który wydał postanowienie (tutaj urzędu) w terminie do 7 dni od dnia doręczenia postanowienia stronie. Zażalenia składa się w Biurze Obsługi Interesanta.

Uwagi:
Odbiór zezwolenia odbywa się za okazaniem dowodu wpłaty stosownej kwoty za korzystanie z zezwolenia, osobiście (okazanie dowodu tożsamości) lub pełnomocnika. W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia i złożenia w Punkcie Obsługi Interesanta

Dokumenty
Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż detaliczną / gastronomiczną napojów alkoholowych dla punktu sprzedaży, oddzielnie dla każdego rodzaju napoju alkoholowego.,
Zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub odpis z rejestru przedsiębiorców,Wymagany
Dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu stanowiącego punkt sprzedaży napojów alkoholowych,Wymagany
Pisemna zgoda właściciela, zarządcy lub administratora budynku jeżeli punkt sprzedaży będzie zlokalizowany w budynku mieszkalnym, wielorodzinnym.,Wymagany
Decyzja właściwego powiatowego inspektora sanitarnego potwierdzającego spełnienie warunków sanitarnych przez punkt sprzedaży.,Wymagany

Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaz alkoholi