Symbol:
7340

Wydział:
Finansowo-Budżetowy

Podstawa prawna:
art.18 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2021 r., poz. 1119 z późn. zm.)

Opłaty:
Opłata za jednorazowe zezwolenie wynosi 1/12 rocznej opłaty za poszczególne rodzaje zezwoleń o których mowa w art.11(1)ust.2 i art.18 ust.3 powyższej ustawy .

Termin odpowiedzi:
Do 30 dni; w sprawach szczególnie skomplikowanych do 60 dni

Jednostka odpowiadająca:
ewidencji zezwoleń na sprzedaż alkoholu

Tryb odwoławczy:
Zażalenie na postanowienie o odmowie wydania zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem organu, który wydał postanowienie (tutaj urzędu) w terminie do 7 dni od dnia doręczenia postanowienia stronie. Zażalenia składa się w Punkcie Obsługi Interesanta.

Uwagi:
Odbiór zezwolenia odbywa się za okazaniem dowodu wpłaty stosownej kwoty za korzystanie z zezwolenia, osobiście (okazanie dowodu tożsamości) lub pełnomocnika. W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia i złożenia w Biurze Obsługi Interesanta.

Dokumenty
Wniosek o wydanie jednorazowego zezwolenia na sprzedaż gastronomiczną napojów alkoholowych.,
wpis do ewidencji działalności gospodarczej lub aktualny odpis z właściwego rejestru,,
kserokopia zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (z wyjątkiem Ochot. Straży Pożarnej) z aktualną opłatą za dany rok,,
zgoda właściciela terenu na sprzedaż napojów alkoholowych w czasie organizowanej imprezy na wolnym powietrzu,,
zgoda i upoważnienie organizatora imprezy,