Symbol:
7340

Wydział:
Finansowo-Budżetowy

Podstawa prawna:
art.18 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2023 r., poz. 2151)

Opłaty:
Opłata za jednorazowe zezwolenie wynosi 1/12 rocznej opłaty za poszczególne rodzaje zezwoleń o których mowa w art.11(1)ust.2 i art.18 ust.3 powyższej ustawy .

Stawki roczne:
· do 4,5% zawart. alkoh. oraz piwo: 525 zł
· powyżej 4,5%  do 18%: zawart. alkoh. (z wyjątkiem piwa) 525 zł
· powyżej 18% zawart. alkoh.: 2100 zł


Termin odpowiedzi:
Do 30 dni; w sprawach szczególnie skomplikowanych do 60 dni

Jednostka odpowiadająca:
Stanowisko d/s ewidencji zezwoleń na sprzedaż alkoholu

Tryb odwoławczy:
Zażalenie o odmowie wydania zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem organu, który wydał decyzję w terminie do 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie. Zażalenia składa się w Punkcie Obsługi Interesanta.

Uwagi:
Odbiór zezwolenia odbywa się osobiście (okazanie dowodu tożsamości) lub przez pełnomocnika.

W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia i złożenia w Punkcie Obsługi Interesanta.

Dokumenty
Wniosek o wydanie jednorazowego zezwolenia na sprzedaż gastronomiczną napojów alkoholowych.
Kserokopia zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (z wyjątkiem Ochot. Straży Pożarnej) z aktualną opłatą za dany rok.
Zgoda organizatora imprezy na sprzedaż napojów alkoholowych.

Szkic sytuacyjny obrazujący lokalizację punktu sprzedaży, z zaznaczeniem granic punktu sprzedaży oraz w przypadku punktów posiadających ogólnodostępne wejście z precyzyjnym zaznaczeniem tego wejścia.