MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
                                        ul. Ks. P. Wawrzyniaka 10
                                       63-600 Kępnotel.78 247 67
                                    e-mail: mgopskepno@interia.pl 

                                            www.mgops.kepno.pl

Kierownik -Maria Żurecka

 

         MGOPS w Kępnie zatrudnia ogółem 100 osób, pracowników etatowych 49, w tym: 23 osoby ze specjalistycznym przygotowaniem zawodowym, 14 z gospodarczo-administarcyjno-finansowym, 12 osób świadczy usługi opiekuńcze, 51 to zatrudnieni na umowę zlecenia wykonujący usługi opiekuńcze.

W Gminie Kępno do osób i rodzin, które z różnych przyczyn znalazły się

w niekorzystnej sytuacji materialnej zaliczyć należy:

         - rodziny i osoby bez pracy,

         - osoby niepełnosprawne,4

         - rodziny i osoby z problemem społecznym,

         - matki samotne,

         - osoby i rodziny niezaradne.

Dla tych osób w oparciu o budżet Gminy i budżet państwa Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kępnie świadczy pomoc po przeprowadzeniu wywiadu środowiskowego w miejscu zamieszkania w formie:

         - zasiłków stałych,

         - zasiłków stałych wyrównawczych,

         - zasiłków okresowych,

         - zasiłków okresowych gwarantowanych,

         - zasiłków okresowych z tytułu ochrony macierzyństwa,

         - zasiłków celowych dla opuszczających zakłady karne i ich rodzin,

         - zasiłków celowych na zakup żywności, odzieży i opału, dożywiania, wypoczynku,

         - usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób

           z zaburzeniami psychicznymi,

         - pracy socjalnej skierowanej na pomoc osobom i rodzinom we wzmocnieniu lub  
           odzyskaniu zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie.

Świadcząc pomoc, MGOPS zawiera umowy na realizację takich form pomocy jak:

- specjalistyczne usługi opiekuńcze z działającym w Kępnie Niepublicznym   Zakładem Opieki Pielęgniarsko-Opiekuńczej „Opiekun”,

- wyżywienie w Klubie Seniora z Zakładem Usług Socjalnych,

- wyżywienie z Towarzystwem Św. Brata Alberta,

- wyżywienie ze Sklepem Spożywczym „Chata Polska

- opał ze sklepami opałowymi.

Wyszczególnione formy pomocy są realizowane dla mieszkańców Miasta i Gminy Kępno przez długoletnich, dyplomowanych specjalistów pracy socjalnej w rejonach opiekuńczych i placówkach specjalistycznych.

 

STRUKTURA PRACY MGOPS W KĘPNIE

Rejony opiekuńcze:

 a) rejony miejskie:

Żannna Chaliman- specjalista pracy socjalnej

 

Al. Marcinkowskiego

ul. Berwińskiego

ul. Chopina

ul. Estkowskiego

ul. Gen. Sikorskiego

ul. Krasickiego

ul. Kurpińskiego

ul. Moniuszki

ul. Nowowiejskiego

ul. Paderewskiego

ul. Parkowa

ul. Pogodna

ul. Poniatowskiego

ul. Potworowskiego

ul. Powstańców Wlkp.

ul. Szymanowskiego

ul. Walki Młodych

ul. Wiosny Ludów

ul. Wolności

ul. 1 Maja

ul. 3 Maja

Os. Kopa


Grażyna Tyszkiewicz- specjalista pracy socjalnej

 

ul. Boczna

ul. Cicha

ul. Cichy Zaułek

ul. Długa

ul. Dworcowa

ul. Gen. Świerczewskiego

ul. Grabowska

ul. Graniczna

ul. Młyńska

ul. Nowa

ul. Osińska

ul. Poznańska

ul. Przemysłowa

ul. Radosna

ul. Spółdzielcza

ul. Wesoła

ul. Wieluńska

ul. Zacisze

Os. Mściwoja

Os. Odrodzenia

 

Otylia Bojko- specjalista pracy socjalnej

  

ul. Broniewskiego

ul. Elizy Orzeszkowej

ul. Kościelna

ul. Kościuszki

ul. Kraszewskiego

ul. Kręta

ul. Krótka

ul. Kwiatowa

ul. Łazienkowa

ul. Łąkowa

ul. Manifestu Lipcowego

ul. Mickiewicza

ul. Obrońców Pokoju

ul. Polna

ul. Rynek

ul. Rzeźnicka

ul. Sieroca

ul. Skryta

ul. Słodowa

ul. Spokojna

ul. Stara

ul. Staszica

ul. Strumykowa

ul. Szkolna

ul. Wojska Polskiego

ul. Wrocławska

ul. Zamkowa

ul. Zielona

ul. 21 Stycznia

Os. 700-lecia

 

Danuta Żurecka- starszy pracownik socjalny

  

ul. Dąbrowskiego

ul. Gimnazjalna

ul. Kilińskiego

ul. Ks. Wawrzyniaka

ul. Ogrodowa

ul. Sienkiewicza

ul. Skośna

ul. Szpitalna

ul. Warszawska

 

b) rejony wiejskie:

Gabriela Dwernicka- specjalista pracy socjalnej

Domanin

Kierzenko

Kierzno

Kierzno-Pustkowie

Mechnice

Mikorzyn

Myjomice

Olszowa

Ostrówiec

Świba


Małgorzata Belka- specjalista pracy socjalnej

Biały Młyn

Borek Mielęcki

Hanulin

Kliny

Korzeń

Krążkowy

Mianowice

Olędry

Osiny

Przybyszów

Rzetnia

Szklarka Mielęcka

Zosin

 

Pracownicy sekcji:

 

Irena Kaźmierczak- specjalista pracy socjalnej

Sylwia Balcerzak-  pracownik socjalny

Rejon miasta i wsi:

         - wyżywienie szkoły, przedszkola,

         - wszystkie rodzaje zasiłków,

         - decyzje,

         - sprawozdania.

 

Maria Kowalczyk- specjalista pracy socjalnej

Rejon miast i wieś:

         - zasiłki stałe

         - zasiłki stałe wyrównawcze

         - zasiłki pielęgnacyjne

         - zasiłki rodzinne

         - zbiorówki sprawozdań

         - ZUS-y i wszystkie inne rodzaje zasiłków

         - decyzje

         - wypłaty.

 

Małgorzata Gruszka- specjalista pracy socjalnej

1. Decyzje dotyczące zasiłków:

         - celowych,

         - okresowych,

         - okresowych gwarantowanych,

         - sprawy dot. posiłków w Klubie Seniora i Towarzystwie Św. Brata Alberta.

2. Interwencje, wywiady i inne działania na rzecz bezdomnych miasta Kępna

    i przyjezdnych z innego terenu.

3. Sprawozdawczość.

 

Usługi opiekuńcze:

Irena Wandor- dyplomowany, starszy pracownik socjalny

Elżbieta Pierzyna- pracownik socjalny

         Od 1993 r. Ośrodek Pomocy Społecznej wykonuje usługi opiekuńcze i jest organizatorem opieki nad chorymi w domu i pomocy sąsiedzkiej dla mieszkańców Miasta i Gminy Kępno.

 

Dział Administracyjno-Finansowy:

Zofia Balcerzak- główna księgowa

         - księgowość MGOPS

         - administracja łącznie z kadrami.

  Jednostki organizacyjne Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej:        
 

CAŁODZIENNY KLUB SENIORA „POD ŻURAWIEM”Al. Marcinkowskiego 13a
 63-600 Kępno tel. (0-62) 78 230 87 

kierownik -Jadwiga Wróblewska

 

         Od 1988 r. powstała w środowisku kępińskim placówka pomocy społecznej - Całodzienny Klub Seniora, która obecnie działa w strukturach organizacyjnych Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kępnie.

Finansowana jest ze środków budżetowych Miasta i Gminy Kępno. Placówka przeznaczona jest dla osób starszych, samotnych, niepełnosprawnych.

         Klub Seniora zapewnia pobyt dzienny, podstawowe świadczenia opiekuńcze oraz wyżywienie w czasie pobytu. Prowadzi działalność kulturalno-oświatową

i rekreacyjną. Pełni też funkcję profilaktyczno-terapeutyczną.

Celem pomocy jest jak najdłuższe utrzymanie seniorów w dobrej kondycji

i zdrowiu we własnych środowiskach. Pomoc ta jest realizowana poprzez organizowanie czasu wolnego, aktywizację i integrację ze środowiskiem. Oferujemy różne formy pracy:

         - pogadanki, prelekcje,   

         - spotkania międzypokoleniowe,

         - uroczystości okolicznościowe,

         - koncerty muzyczne,

         - teatrzyki, wieczory poezji,

         - wycieczki turystyczno-krajoznawcze,

         - turnusy rehabiliatcyjno-wypoczynkowe,

         - 1-dniowe wyjazdy o charakterze rekreacyjnym,

         - imprezy integracyjne,

         - wieczorki taneczne,

         - współpraca z innymi ośrodkami,

Aktywne uczestnictwo seniorów w życiu kulturalnym Klubu:

         - zapobiega izolacji i osamotnieniu,

         - daje możliwość spotkania życzliwych ludzi,

         - wzmacnia więzi międzyludzkie i samopomocowe,

         - gwarantuje lepszy komfort psychiczny i fizyczny,

         - ułatwia integrację ze środowiskiem,

         - uaktywnia społeczność lokalną, organizacje i instytucje do pomocy osobom starszym.

ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCYul. Ks. P. Wawrzyniaka 1063-600 Kępno

tel. (0-62) 78 210 89

 

kierownik -Ewa Sekula

 

„Dom - to nie miejsce, gdzie się mieszka,

ale miejsce w którym jest się rozumianym.”

                  

Ch. Morgenstein

 

         ŚDS rozpoczął swoją działalność 2 września 1998 r. został utworzony dla osób z obniżonymi zdolnościami psychofizycznymi, zakwalifikowanymi do rehabilitacji w formie terapii zajęciowej. Decyzję o skierowaniu do ŚDS wydaje kierownik MGOPS na podstawie:

 - wniosku osoby ubiegającej się o przyznanie pomocy społecznej w formie skierowania do ŚDS,

- wywiadu środowiskowego,

- badania lekarza - psychiatry lub neurologa dotyczącego osób    upośledzonych i z zaburzeniami psychicznymi,

- wniosku pracownika socjalnego.

Uczestnikami zajęć jest 30 osób powyżej 16 roku życia. Nad prawidłowym przebiegiem zajęć czuwa kadra wykwalifikowana zgodnie z wymogami rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18.12.1996 r. w sprawie rodzajów specjalistycznych usług opiekuńczych oraz kwalifikacji osób świadczących takie usługi dla osób z zaburzeniami psychicznymi

(Dz. U. z 1997 r., Nr 2 poz. 12). Podstawowym zadaniem domu jest przede wszystkim podtrzymywanie i rozwijanie umiejętności osób uczestniczących w zajęciach domu niezbędnych im do możliwie jak najbardziej samodzielnego życia.

         ŚDS zapewnia pobyt dzienny. Cel działalności ŚDS to: zaspokojenie potrzeb zdrowotnych oraz rehabilitacja zmierzająca do rozwoju ogólnego każdego uczestnika, poprawy zaradności osobistej, sprawności psychofizycznej oraz integracji społecznej. Realizacja celów odbywa się poprzez postępowanie wspierająco-rehabilitacyjne, które obejmuje: trening umiejętności samoobsługi i zaradności życiowej, funkcjonowanie w codziennym życiu, trening umiejętności społecznych i interpersonalnych, trening umiejętności spędzania czasu wolnego oraz inne formy postępowania, w tym przygotowujące do podjęcia pracy na chronionym lub otwartym rynku pracy, umożliwienie rozwoju kulturalnego i osobowościowego, porady psychologiczno-pedagogiczne i psychiatryczne.

Codzienne zajęcia pod fachową opieką przeprowadzane są w pracowniach:

         - plastycznej,

         - muzycznej,

         - stolarskiej,

         - krawieckiej,

         - gospodarstwa domowego,

         - w sali gimnastyki i korekcyjnej.

         Zadaniem terapii zajęciowej jest usprawnienie psychiczne i fizyczne. Zasadą ŚDS jest akceptacja uczestnika takim, jakim jest i indywidualne podejścia do niego. Na pierwszym miejscu podczas przeprowadzonych zajęć znajduje się: integracja, normalizacja i urzeczywistnienie własnej osoby. W ramach terapii zajęciowej uczestnicy wykonują prace z plasteliny, drewna, malują obrazy, wyszywają, haftują. W ŚDS każdy z uczestników znajduje coś dla siebie według swoich zdolności i umiejętności. Na zajęciach uczestnicy mają możliwość posługiwania się komputerem.

         Działalność ŚDS to nie tylko udział w różnorodnych zajęciach, to także uczestnictwo w różnych imprezach, w życiu kulturalnym i społecznym naszej Gminy. W Domu Środowiskowym obchodzone są też imienny oraz tradycyjne spotkania okolicznościowe, do których zaliczyć można cykliczną imprezę pn. „Pożegnanie lata”. Uczestniczą w niej corocznie zaprzyjaźnione z Kępnem domy samopomocy oraz domy opieki społecznej w województwa wielkopolskiego.

Wśród podopiecznych pracownicy ŚDS obserwują wiele pozytywnych zmian, m. in.

         - stają się oni bardziej otwarci, komunikatywni, starają się obszerniej wypowiadać swoje myśli,

         - uzyskują odwagę potrzebną im do wykonywania wielu czynności, które wcześniej 
           podejmowane były jedynie w obecności rodzica, 

         - akcentują swoje życzenia,

         - stają się bardziej chłonni na wiedzę,

         - potrafią współżyć w grupie,

         - wyjście poza własny dom uaktywnia ich wobec różnych form życia.

W ramach współpracy z działającymi na naszym terenie towarzystwami, klubami i organizacjami społecznymi MGOPS w Kępnie jest organizatorem lub współorganizatorem wielu uroczystości i spotkań.