Kępno, dnia 25 czerwca 2007 roku

 

GKNOSiPP/RW19/2007

 

 

 

      ZAWIADOMIENIE

                                                            (OGŁOSZENIE)

o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie

 

 

Zgodnie z art. 32 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r Prawo Ochrony Środowiska (tj. Dz. U. z 2006 roku, Nr129, poz. 902 ze zm)  Burmistrza Miasta i Gminy Kępno informuje o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w postępowaniu w sprawie o wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na  przebudowie ist. stacji bazowej  telefonii komórkowej ERA nr 47021.06 w  Kępnie, ul. Grabowska 7,   na działkach nr ew. 2812/11.

Informacje o wniosku Polskiej Telefonii Cyfrowej S. z o.o. 02-222 Warszawa, Al. Jerozolimskie 181 w imieniu której działa pełnomocnik Pan Krzysztof Więcławski, 87-100 Toruń, ul. Okrzei 16 oraz raporcie o oddziaływaniu na środowisko umieszczono w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach prowadzonym przez UmiG w Kepnie, ul. Kościuszki 5, Wydział  Gospodarki Komunalnej, Nieruchomości, Ochrony Środowiska i Planowania Przestrzennego.

     W związku z powyższym, każdy zainteresowany może zapoznać się z wnioskiem, raportem oraz całą dokumentacją w przedmiotowej sprawie, składać uwagi i wnioski w terminie 21 dni tj. od dnia 25 czerwca  2007 r. do dnia 16 lipca 2007 r.  w Wydziale Gospodarki Komunalnej, Nieruchomości, Ochrony Środowiska i Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta i Gminy w Kępnie, ul. Kościuszki 5, pok. nr 19, w godzinach pracy Urzędu tj. we wtorki w godzinach od 800 - 1600 w pozostałe dni w godzinach 730 - 1530.

 

Ponadto informuje się, że pismem z dnia 25 lutego 2007r. znak: IPPGKiN- 7624/RW-19/2007 wystąpiono do Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego, Wydziału  Środowiska i Rolnictwa oraz Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Poznaniu o uzgodnienie raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko wraz uzgodnieniem warunków realizacji przedsięwzięcia przed wydaniem decyzji  o środowiskowych uwarunkowaniach dla w/w przedsięwzięcia, zgodnie z art. 48 ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r Prawo Ochrony Środowiska (tj. Dz. U. z 2006 roku, Nr129, poz. 902 ze zm).