Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Kępno

Kolorowy pasek

I N F O R M A C J A dla wyborców niepełnosprawnych wpisanych do rejestru wyborców - Miasto i Gmina Kępno

I N F O R M A C J A
dla wyborców niepełnosprawnych wpisanych do rejestru wyborców – Miasto i Gmina Kępno
Zgodnie z art.37a § 4 ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. – Kodeks Wyborczy / Dz. U. z 2011r. Nr 21, poz.112 ze zm./Burmistrz Miasta i Gminy Kępno w związku z wyborami do Parlamentu Europejskiego,  zarządzonymi na dzień 25 maja 2014r. informuje:

1. Na terenie Miasta i Gminy Kępno niżej wymienione lokale obwodowych komisji wyborczych zostały
dostosowane do potrzeb wyborców niepełnosprawnych:
1) Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 4 w Kępnie– siedziba: Urząd Miasta i Gminy, ul. Ratuszowa 1, Kępno ;
2) Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 6 w Kępnie – siedziba: Zakład Ubezpieczeń Społecznych – Inspektorat, ul. Solidarności 8, Kępno;
3) Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 8 w Hanulinie – siedziba: Szkoła Podstawowa, ul. Powstańców Wlkp. 1 a, Hanulin;
4) Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 10 w Szklarce Mielęckiej – siedziba: Dom Ludowy, Szklarka Mielęcka 31,
5) Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 15 w Mikorzynie– siedziba: Szkoła Podstawowa, Mikorzyn 75;

2. Wyborca niepełnosprawny, na pisemny wniosek wniesiony do Urzędu Miasta i Gminy Kępno, pok. 1.12, w dniach i godzinach pracy Urzędu Miasta i Gminy najpóźniej w 13 dniu przed dniem wyborów, tj. do dnia 12 maja 2014r. jest dopisywany do spisu wyborców w wybranym przez siebie obwodzie o którym mowa w pkt. 1.(termin wydłużony zgodnie z art. 9 § 2 Kodeksu wyborczego).

3. Wyborca niepełnosprawny może głosować przy pomocy nakładek na karty do głosowania
sporządzonych w alfabecie Braille'a.
Zamiar głosowania przy pomocy nakładek na karty do głosowania sporządzonych w alfabecie Braille'a powinien być zgłoszony Burmistrzowi Miasta i Gminy Kępno, pok. 1.12,w dniach i godzinach pracy Urzędu Miasta i Gminy, do 13 dnia przed dniem wyborów, tj. do dnia 12 maja 2014 r.(termin wydłużony zgodnie z art. 9 § 2 Kodeksu wyborczego).
Zgłoszenie może być dokonane ustnie, pisemnie, telefaksem lub w formie elektronicznej.
W zgłoszeniu wyborca obowiązany jest wskazać właściwy dla niego obwód głosowania.

4. Wyborcy niepełnosprawnemu, na jego prośbę, może pomagać w głosowaniu w lokalu wyborczym
inna osoba, w tym także niepełnoletnia. Pomoc ta może mieć tylko techniczny charakter; nie może
ona polegać na sugerowaniu wyborcy sposobu głosowania lub na głosowaniu w zastępstwie tego
wyborcy. Dopuszczalne jest, aby na życzenie wyborcy niepełnosprawnego w pomieszczeniu za
zasłona przebywała osoba udzielająca pomocy.
Osobą tą nie może być członek komisji ani mąż zaufania.

5. Wyborca niepełnosprawny o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności
 w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721) oraz wyborca, który najpóźniej w dniu głosowania kończy 75 lat może udzielić pełnomocnictwa do głosowania w jego imieniu w wyborach.
Pełnomocnikiem może być tylko osoba wpisana do rejestru wyborców w tej samej gminie, co
udzielający pełnomocnictwa do głosowania lub posiadająca zaświadczenie o prawie do głosowania.
Pełnomocnictwo do głosowania można przyjąć od jednej osoby lub od dwóch osób, jeżeli co najmniej
jedna z nich jest wstępny, zstępny, małżonek, brat, siostra lub osoba pozostająca w stosunku
przysposobienia, opieki lub kurateli w stosunku do pełnomocnika.
Pełnomocnikiem nie może być osoba wchodząca w skład komisji obwodowej właściwej dla obwodu głosowania osoby udzielającej pełnomocnictwa do głosowania, a także mężowie zaufania, jak również kandydaci w danych wyborach. Akt pełnomocnictwa do głosowania sporządza się na wniosek wyborcy, wniesiony do burmistrza gminy, w której wyborca jest wpisany do rejestru wyborców, najpóźniej w 10 dniu przed dniem wyborów, tj. do dnia 15 maja 2014 r.
 Do wniosku załącza się: kopie aktualnego orzeczenia właściwego organu orzekającego o ustaleniu stopnia niepełnosprawności osoby udzielającej pełnomocnictwa do głosowania; pisemną zgodę osoby mającej być pełnomocnikiem; kopie zaświadczenia o prawie do głosowania wydanego osobie mającej być pełnomocnikiem – w przypadku gdy osoba ta nie jest wpisana do rejestru wyborców w tej samej gminie co udzielający pełnomocnictwa do głosowania.
 Akt pełnomocnictwa do głosowania jest sporządzany w miejscu zamieszkania wyborcy
udzielającego pełnomocnictwa do głosowania wskazanym we wniosku lub na obszarze gminy poza
miejscem zamieszkania wyborcy udzielającego pełnomocnictwa do głosowania, jeżeli wyborca zwróci
się o to we wniosku.
Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa można składać w Urzędzie Miasta i Gminy Kępno , pok. 1.12 w dniach i godzinach pracy Urzędu Miasta i Gminy, gdzie można pobrać również druki wniosku oraz zgody na przyjęcie pełnomocnictwa.
 Więcej informacji można uzyskać pod nr telefonu 62 78 25 838.

6. Wyborca niepełnosprawny o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności w
rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz
zatrudnianiu osób niepełnosprawnych może głosować korespondencyjnie.
Zamiar głosowania korespondencyjnego powinien być zgłoszony przez wyborcę niepełnosprawnego burmistrzowi gminy do 20 dnia przed dniem wyborów tj. do dnia 05 maja 2014r.(termin wydłużony zgodnie z art. 9 § 2 Kodeksu wyborczego) ustnie, pisemnie, telefaksem, w formie elektronicznej. Zgłoszenie powinno zawierać nazwisko i imię (imiona), imię ojca, datę urodzenia, numer ewidencyjny PESEL wyborcy niepełnosprawnego, oświadczenie o wpisaniu wyborcy do rejestru wyborców w danej gminie, oznaczenie wyborów, których dotyczy zgłoszenie, a także wskazanie adresu stałego zamieszkania, na który ma być wysłany pakiet wyborczy. Do zgłoszenia dołącza się kopie aktualnego orzeczenia właściwego organu orzekającego o ustaleniu stopnia niepełnosprawności.
 W zgłoszeniu wyborca niepełnosprawny może żądać przesłania mu wraz z pakietem wyborczym nakładek na karty do głosowania sporządzonych w alfabecie Braille'a.
Wyborca zostanie skreślony ze spisu w obwodzie właściwym dla miejsca stałego zamieszkania i ujęty w spisie wyborców w obwodzie głosowania właściwym dla obwodowej komisji wyborczej, wyznaczonej dla celów głosowania korespondencyjnego na terenie gminy, w której wyborca ma miejsce stałego zamieszkania.
Do celów głosowania korespondencyjnego Burmistrz Miasta i Gminy Kępno wyznaczył Obwodową Komisję Wyborczą Nr 4 w Kępnie – siedziba: Urząd Miasta i Gminy Kępno, ul. Ratuszowa 1, 63-600 Kępno.
Wyborca niepełnosprawny, który zgłosił zamiar głosowania korespondencyjnego, otrzymuje z urzędu
gminy pakiet wyborczy, w skład którego wchodzą: koperta zwrotna; karta lub karty do głosowania;
koperta na kartę lub karty do głosowania, zwana dalej "koperta na kartę do głosowania"; instrukcja
głosowania korespondencyjnego; nakładki na karty do głosowania sporządzone w alfabecie Braille'a -
jeżeli wyborca żądał ich przesłania; oświadczenie o osobistym i tajnym oddaniu głosu na karcie do
głosowania. Więcej informacji można uzyskać pod nr telefonu 62 78 25 838.

7. Ponadto wyborca niepełnosprawny wpisany do rejestru wyborców w danej gminie ma prawo do
uzyskiwania informacji o:
1) właściwym dla siebie okręgu wyborczym i obwodzie głosowania;
2) lokalach obwodowych komisji wyborczych dostosowanych do potrzeb osób
niepełnosprawnych;
3) warunkach dopisania wyborcy niepełnosprawnego do spisu wyborców w obwodzie
głosowania, o którym mowa w art. 27 § 1;
4) terminie wyborów oraz godzinach głosowania;
5) komitetach wyborczych biorących udział w wyborach oraz zarejestrowanych kandydatach i
listach kandydatów;
6) warunkach oraz formach głosowania.

W/w informacje przekazuje w godzinach pracy urzędu Sekretarz Miasta i Gminy pok. 2.06 tel. 62 78 25 824 lub Inspektor ds. ewidencji ludności pok. 1.12 tel. 62 78 25 838
Informacje, te są przekazywane wyborcy niepełnosprawnemu po podaniu przez wyborcę jego
nazwiska, imienia (imion) oraz adresu stałego zamieszkania.

Kępno, dnia 14 kwietnia 2014r.

     Burmistrz

/-/ Aniela Kempa

 

Metadane

Źródło informacji:Wojciech Urbański
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Wojciech Urbański
Data wprowadzenia:2014-04-24 09:07:30
Opublikował:Wojciech Urbański
Data publikacji:2014-04-24 09:13:20
Ostatnia zmiana:2014-04-24 09:13:38
Ilość wyświetleń:1055

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij