Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Kępno

Kolorowy pasek

I N F O R M A C J A dla wyborców niepełnosprawnych wpisanych do rejestru wyborców - Miasto i Gmina Kępno

 

Zgodnie z art.37a § 4 ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. – Kodeks Wyborczy / Dz. U. z 2011r. Nr 21, poz.112 ze zm./Burmistrz Miasta i Gminy Kępno w związku z wyborami do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, zarządzonymi na dzień 16 listopada 2014 r. informuje:

1. Na terenie Miasta i Gminy Kępno niżej wymienione lokale obwodowych komisji wyborczych zostały

dostosowane do potrzeb wyborców niepełnosprawnych:

1) Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 4 w Kępnie– siedziba: Urząd Miasta i Gminy, ul. Ratuszowa 1, Kępno ;

2) Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 6 w Kępnie – siedziba: Przedszkole Samorządowe Nr 4, ul. Cicha 13, Kępno;

3) Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 8 w Hanulinie – siedziba: Szkoła Podstawowa, ul. Powstańców Wlkp. 1 a, Hanulin;

4) Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 10 w Szklarce Mielęckiej – siedziba: Dom Ludowy, Szklarka Mielęcka 31,

5) Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 15 w Mikorzynie– siedziba: Szkoła Podstawowa, Mikorzyn 75;

 1. Prawo do uzyskania informacji o wyborach

  Wyborca niepełnosprawny wpisany do rejestru wyborców w danej gminie ma prawo do uzyskiwania informacji o:

  1) terminie wyborów oraz godzinach głosowania;

  2) właściwym dla siebie okręgu wyborczym i obwodzie głosowania;

  3) lokalach obwodowych komisji wyborczych znajdujących się najbliżej miejsca zamieszkania wyborczy niepełnosprawnego, w tym o lokalach przystosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych;

  4) warunkach dopisania wyborcy do spisu wyborców w wybranym przez niego obwodzie głosowania, na obszarze gminy właściwej ze względu na miejsce jego stałego zamieszkania;

  5) komitetach wyborczych biorących udział w wyborach oraz zarejestrowanych kandydatach i listach kandydatów;

  6) warunkach oraz formach głosowania.

  Informacje te są przekazywane wyborczy niepełnosprawnemu, na jego wniosek, przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta) telefonicznie lub w drukowanych materiałach informacyjnych, w tym w formie elektronicznej. We wniosku, o którym mowa, wyborca podaje nazwisko, imię (imiona) oraz adres stałego zamieszkania. Informacje, o których mowa wyżej, są także dostępne w Biuletynie Informacji Publicznej gminy oraz podawane do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty w danej gminie.

 2. Prawo do głosowania korespondencyjnego.

  Głosować korespondencyjnie może wyborca niepełnosprawny o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w tym także wyborcy posiadający orzeczenie organu rentowego o: całkowitej niezdolności do pracy, ustalone na podstawie art. 12 ust. 2, i niezdolności do samodzielnej egzystencji, ustalone na podstawie art. 13 ust. 5 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych; niezdolności do samodzielnej egzystencji, ustalone na podstawie art. 13 ust. 5 ustawy wymienionej w pkt. 1; całkowitej niezdolności do pracy, ustalone na podstawie art. 12 ust. 2 ustawy wymienionej w pkt 1; o zaliczeniu do I grupy inwalidów; o zaliczeniu do II grupy inwalidów; a także osoby o stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, którym przysługuje zasiłek pielęgnacyjny.

  Zamiar głosowania korespondencyjnego powinien być zgłoszony przez wyborcę niepełnosprawnego burmistrzowi gminy najpóźniej w 20 dniu przed dniem wyborów tj. do dnia 27 października 2014r.(termin wydłużony zgodnie z art. 9 § 2 Kodeksu wyborczego) ustnie, pisemnie, telefaksem, w formie elektronicznej. Zgłoszenie powinno zawierać nazwisko i imię (imiona), imię ojca, datę urodzenia, numer ewidencyjny PESEL wyborcy niepełnosprawnego, oświadczenie o wpisaniu wyborcy do rejestru wyborców w danej gminie, oznaczenie wyborów, których dotyczy zgłoszenie, a także wskazanie adresu stałego zamieszkania, na który ma być wysłany pakiet wyborczy. Do zgłoszenia dołącza się kopię aktualnego orzeczenia właściwego organu orzekającego o ustaleniu stopnia niepełnosprawności. Jeżeli zgłoszenia dokonano ustnie, wyborca musi odrębnie przekazać orzeczenie urzędowi gminy.

  W zgłoszeniu wyborca może żądać przesłania mu wraz z pakietem wyborczym nakładek na karty do głosowania sporządzonych w alfabecie Braille'a.

  Wyborca zostanie skreślony ze spisu w obwodzie właściwym dla miejsca stałego zamieszkania i ujęty w spisie wyborców w obwodzie głosowania właściwym dla obwodowej komisji wyborczej, wyznaczonej dla celów głosowania korespondencyjnego na terenie gminy, w której wyborca ma miejsce stałego zamieszkania.

  Do celów głosowania korespondencyjnego Burmistrz Miasta i Gminy Kępno wyznaczył Obwodową Komisję Wyborczą Nr 4 w Kępnie – siedziba: Urząd Miasta i Gminy Kępno, ul. Ratuszowa 1, 63-600 Kępno.

  Wyborca niepełnosprawny, który zgłosił zamiar głosowania korespondencyjnego, otrzymuje z urzędu gminy pakiet wyborczy, w skład którego wchodzą: koperta zwrotna; karta lub karty do głosowania;

  koperta na kartę lub karty do głosowania, zwana dalej "koperta na kartę do głosowania"; instrukcja głosowania korespondencyjnego; nakładki na karty do głosowania sporządzone w alfabecie Braille'a - jeżeli wyborca żądał ich przesłania; oświadczenie o osobistym i tajnym oddaniu głosu na karcie do głosowania. Więcej informacji można uzyskać pod nr telefonu 62 78 25 838.

 3. Prawo do głosowania przez pełnomocnika.

  Wyborca niepełnosprawny o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721) oraz wyborca, który najpóźniej w dniu głosowania kończy 75 lat może udzielić pełnomocnictwa do głosowania w jego imieniu w wyborach.

  Pełnomocnikiem może być osoba wpisana do rejestru wyborców w tej samej gminie, co udzielający pełnomocnictwa do głosowania. Pełnomocnikiem nie może być osoba wchodząca w skład komisji obwodowej właściwej dla obwodu głosowania osoby udzielającej pełnomocnictwa do głosowania, a także mężowie zaufania, jak również osoby kandydujące w wyborach.

  Pełnomocnictwo można przyjąć od jednej osoby lub od dwóch osób, jeżeli co najmniej jedną z nich jest wstępny, zstępny, małżonek, brat, siostra lub osoba pozostająca w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli w stosunku do pełnomocnika.

  Akt pełnomocnictwa do głosowania sporządza się na wniosek wyborcy, wniesiony do burmistrza gminy, w której wyborca jest wpisany do rejestru wyborców, najpóźniej w 9 dniu przed dniem wyborów, tj. do dnia 7 listopada 2014 r.

  Do wniosku załącza się: kopię aktualnego orzeczenia właściwego organu orzekającego o ustaleniu stopnia niepełnosprawności osoby udzielającej pełnomocnictwa do głosowania; pisemną zgodę osoby mającej być pełnomocnikiem.

  Akt pełnomocnictwa jest sporządzany w miejscu zamieszkania wyborcy, chyba, że wyborca we wniosku zwrócił się o jego sporządzenie w innym miejscu na obszarze gminy.

  Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa można składać w Urzędzie Miasta i Gminy Kępno , pok. 1.12 w dniach i godzinach pracy Urzędu Miasta i Gminy, gdzie można pobrać również druki wniosku oraz zgody na przyjęcie pełnomocnictwa.

  Więcej informacji można uzyskać pod nr telefonu 62 78 25 838.

 4. Głosowanie w wybranym przez siebie lokalu obwodowej komisji wyborczej, w tym w lokalu dostosowanym do potrzeb osób niepełnosprawnych.

  Wyborca niepełnosprawny może głosować osobiście w lokalu wyborczym w obwodzie głosowania właściwym dla jego miejsca zamieszkania. Może także głosować w wybranym przez siebie lokalu wyborczym, w tym także w lokalu dostosowanym do potrzeb osób niepełnosprawnych. W tym celu powinien on złożyć wniosek o dopisanie do spisu wyborców w wybranym przez siebie obwodzie głosowania na obszarze gminy właściwej ze względu na miejsce jego stałego zamieszkania - Urzędu Miasta i Gminy Kępno, pok. 1.12, w dniach i godzinach pracy Urzędu Miasta i Gminy najpóźniej w 5 dniu przed dniem wyborów, tj. do dnia 11 listopada 2014r.

 5. Głosowanie w lokalu wyborczym przy użyciu nakładki na kartę do głosowania sporządzonej w alfabecie Braille’a

  Wyborca niepełnosprawny może głosować przy pomocy nakładki na kartę do głosowania sporządzonych w alfabecie Braille'a , w lokalu wyborczym.

  W dniu wyborów obwodowa komisja wyborcza wraz z kartą do głosowania wyda wyborcy niepełnosprawnemu, na jego prośbę, nakładkę na tę kartę. Po oddaniu głosu wyborca obowiązany jest zwrócić komisji obwodowej nakładkę na kartę.

 6. Korzystanie z pomocy innej osoby w trakcie głosowania w lokalu wyborczym

Wyborcy niepełnosprawnemu, na jego prośbę, może pomagać w głosowaniu w lokalu wyborczym inna osoba, w tym także niepełnoletnia. Pomoc ta może mieć tylko techniczny charakter; nie może ona polegać na sugerowaniu wyborcy sposobu głosowania lub na głosowaniu w zastępstwie tego wyborcy. Dopuszczalne jest, aby na życzenie wyborcy niepełnosprawnego w pomieszczeniu za zasłona przebywała osoba udzielająca pomocy.

Osobą tą nie może być członek komisji ani mąż zaufania.

Natomiast komisja jest obowiązana, na prośbę wyborcy niepełnosprawnego, do przekazania ustnie treści obwieszczeń wyborczych w zakresie informacji o komitetach wyborczych biorących udział w wyborach oraz zarejestrowanych kandydatach i listach kandydatów.

Kępno, dnia 6 października 2014r.

Burmistrz Miasta i Gminy

/-/ Aniela Kempa

Metadane

Źródło informacji:Wojciech Urbański
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Wojciech Urbański
Data wprowadzenia:2014-10-07 13:44:23
Opublikował:Wojciech Urbański
Data publikacji:2014-10-07 13:47:06
Ostatnia zmiana:2014-10-07 13:47:20
Ilość wyświetleń:911

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij