Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Kępno

Kolorowy pasek

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

Symbol:
6220

Wydział:
Wydział Gospodarki Komunalnej, Nieruchomości, Ochrony Środowiska i Planowania Przestrzennego

Podstawa prawna:
1. Ustawa z dnia 3 października 2008 roku o udostepnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziela społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko

2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 roku w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko 

Opłaty:
1. Za złożenie wniosku 205 zł

2. Za dołączenie do akt oryginału lub urzędowo poświadczonego podpisu pełnomocnictwa– 17,00 zł (nie dotyczy osób bliskich)

Opłaty należy uiścić na rachunek bankowy Urzędu Miasta i Gminy w Kępnie, ul. Ratuszowa 1, 63-600 Kępno:

Santander Bank Polska

I Oddział w Kępnie

38 1090 1144 0000 0000 1400 3615

Termin odpowiedzi:
do 60 dni

Osoba odpowiedzialna:
Krzysztof Komorowski, tel. 62 78 25 822. ul. Kościuszki 9

Tryb odwoławczy:
Odwołanie do Samorzadowego Kolegium Odwoławczego w Kaliszu za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy w Kępnie w terminie 14 dni od dnia doręczenia

Uwagi:
Przedsięwzięcia kwalifikowane są do sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z 9 listopada 2010 roku w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2010 r. Nr 213 poz. 1397). 

Dokumenty
- Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowanich zgody na realizację przedsięwzięcia. 

Załączniki:  

1) raport  o oddziaływaniu inwestycji na środowisko w przypadku przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko, o których mowa w art. 75 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy ooś (w formie pisemnej oraz na informatycznych nośnikach danych z ich zapisem w formie elektronicznej w liczbie odpowiednio po jednym egzemplarzu dla organu prowadzącego postępowanie oraz każdego organu opiniującego i uzgadniającego) *;

2)karta informacyjna przedsięwzięcia w przypadku przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko, o których mowa w art. 75 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy ooś (w przypadku zapytania o zakres niezbędnego do wykonania raportu o oddziaływaniu na środowisko) lub przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, o których mowa w art. 75 ust. 1 pkt 1 lit. b-r ustawy ooś (w formie pisemnej oraz na informatycznych nośnikach danych z ich zapisem w formie elektronicznej w liczbie odpowiednio po jednym egzemplarzu dla organu prowadzącego postępowanie oraz każdego organu opiniującego i uzgadniającego egzemplarze) *;

3) poświadczona przez właściwy organ kopia mapy ewidencyjnej obejmującej teren realizacji przedsięwzięcia oraz obejmująca przewidywany obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie z zastrzeżeniem art. 74 ust. 1a 1) i 1b 2); w przypadku przedsięwzięć wymagających koncesji lub decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 4-5, prowadzonych w granicach przestrzeni niestanowiącej części składowej nieruchomości gruntowej, przedsięwzięć dotyczących urządzeń piętrzących I, II i III klasy budowli oraz inwestycji w zakresie terminalu, zamiast mapy ewidencyjnej do wniosku dołącza się mapę sytuacyjno-wysokościową

4) mapa w skali zapewniającej czytelność przedstawionych danych z zaznaczonym przewidywanym terenem, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz z zaznaczonym przewidywanym obszarem, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie wraz z zapisem mapy w formie elektronicznej;

5) wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, jeśli plan ten został uchwalony, albo informacja o jego braku z zastrzeżeniem art. 74 ust. 1 pkt 5 4);

6) wypis z rejestru gruntów lub inny dokument, wydany przez organ prowadzący ewidencję gruntów i budynków, pozwalający na ustalenie stron postępowania, zawierający co najmniej numer działki ewidencyjnej oraz, o ile zostały ujawnione: numer jej księgi wieczystej, imię i nazwisko albo nazwę oraz adres podmiotu ewidencyjnego, obejmujący przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz obejmujący obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie, z zastrzeżeniem art. 74 ust. 1a-1c 1); 2) ;3);

7) w przypadku przedsięwzięć wymagających decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, wykaz działek przewidzianych do prowadzenia prac przygotowawczych polegających na wycince drzew i krzewów, o ile prace takie przewidziane są do realizacji;

8) analizę kosztów i korzyści, o której mowa w art. 10a ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne

9) dowód uiszczenia opłaty skarbowej - 205 zł;

10) w przypadku gdy inwestor występuje poprzez pełnomocnika, pełnomocnictwo w oryginale lub urzędowo poświadczonym odpisie pełnomocnictwa zgodnie z art. 33 § 3 Kpa.

* karta informacyjna oraz raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko muszą być podpisane z podaniem imienia i nazwiska osoby sporządzającej kartę/raport bądź kierującego zespołem autorów oraz datą sporządzenia dokumentu; dodatkowo w przypadku raportu należy dołączyć oświadczenie autora/kierującego zespołem autorów sporządzających raport o spełnieniu wymagań, o których mowa w art. 74a ust. 2 ustawy ooś (wzór oświadczenia autora raportu)

1) art. 74 ust. 1a – jeżeli liczba stron w postępowaniu o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przekracza 20, dla przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko oraz dla przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla których stwierdzono obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, kopię mapy ewidencyjnej oraz dokument pozwalający na ustalenie stron postępowania, przedkłada się wraz z raportem o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko;

2) art. 74 ust. 1b - jeżeli liczba stron w postępowaniu o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przekracza 20, dla przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla których nie stwierdzono obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, kopię mapy ewidencyjnej oraz dokument pozwalający na ustalenie stron postępowania, przedkłada się w terminie 14 dni od dnia, w którym postanowienie stało się ostateczne;

3) art. 74 ust. 1c – jeżeli liczba stron w postępowaniu o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przekracza 20, dla przedsięwzięć wymagających koncesji lub decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 4-5, przedsięwzięć dotyczących urządzeń piętrzących I, II i III klasy budowli oraz inwestycji w zakresie terminalu, nie wymaga się dokumentu pozwalającego na ustalenie stron postępowania;

4) art.74 ust. 1 pkt 5 - nie dotyczy to wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla drogi publicznej, dla linii kolejowej, dla przedsięwzięć Euro 2012, dla przedsięwzięć wymagających koncesji na poszukiwanie i rozpoznawanie złóż kopalin, dla inwestycji w zakresie terminalu, dla inwestycji związanych z regionalnymi sieciami szerokopasmowymi, dla inwestycji realizowanych na podstawie ustawy z dnia 8 lipca 2010 r. o szczególnych zasadach przygotowania do realizacji inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych, dla inwestycji towarzyszącej, o której mowa w ustawie z dnia 29 czerwca 2011 r. o przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie obiektów energetyki jądrowej oraz inwestycji towarzyszących, dla strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej realizowanej na podstawie ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych, dla inwestycji w zakresie infrastruktury dostępowej realizowanych na podstawie ustawy z dnia 24 lutego 2017 r. o inwestycjach w zakresie budowy drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską oraz dla inwestycji w zakresie budowy Centralnego Portu Komunikacyjnego realizowanej na podstawie ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o Centralnym Porcie Komunikacyjnym;

Załączniki

wniosek o wydanie decyzji srodowiskowej (38.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
rozporzadzenie_oos (157kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
wzor_katy_informacyjnej_przedsiewziecia (1) (13.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
oswiadczenie_autora_raportu_icon (21.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Milena Szulc
Data wprowadzenia:2006-05-09 12:20:21
Opublikował:Anna Bączek
Data publikacji:2009-02-05 10:47:12
Ostatnia zmiana:2019-01-29 15:06:02
Ilość wyświetleń:2239

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij