Symbol:
6220

Wydział:
Wydział Gospodarki Odpadami i Ochrony Środowiska

Podstawa prawna:
1. Ustawa z dnia 3 października 2008 roku o udostepnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziela społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko

2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 roku w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko 

Opłaty:
1. Za złożenie wniosku 205 zł

2. Za dołączenie do akt oryginału lub urzędowo poświadczonego podpisu pełnomocnictwa– 17,00 zł (nie dotyczy osób bliskich)

Opłaty należy uiścić na rachunek bankowy Urzędu Miasta i Gminy w Kępnie, ul. Ratuszowa 1, 63-600 Kępno:

Santander Bank Polska

I Oddział w Kępnie

38 1090 1144 0000 0000 1400 3615

Termin odpowiedzi:
do 60 dni

Osoba odpowiedzialna:
Krzysztof Komorowski, tel. 62 59 09 474. ul. Kościuszki 9

Tryb odwoławczy:
Odwołanie do Samorzadowego Kolegium Odwoławczego w Kaliszu za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy w Kępnie w terminie 14 dni od dnia doręczenia

Uwagi:
Przedsięwzięcia kwalifikowane są do sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z 9 listopada 2010 roku w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2010 r. Nr 213 poz. 1397). 

Dokumenty
- Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowanich zgody na realizację przedsięwzięcia. 

Załączniki:  

 • karta informacyjna przedsięwzięcia wraz z jej zapisem w formie elektronicznej na informatycznych nośnikach danych w liczbie odpowiednio po jednym egzemplarzu dla organu prowadzącego postępowanie oraz każdego organu opiniującego i uzgadniającego (min. 4 egz.)
  Karta powinna spełniać wymagania określone w art. 62a ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (dalej ustawa ooś) tj.zawierać w szczególności dane, o:

  • rodzaju, cechach, skali i usytuowaniu przedsięwzięcia,

  • powierzchni zajmowanej nieruchomości, a także obiektu budowlanego oraz dotychczasowym sposobie ich wykorzystywania i pokryciu nieruchomości szatą roślinną,

  • rodzaju technologii,

  • ewentualnych wariantach przedsięwzięcia, przy czym w przypadku drogi w transeuropejskiej sieci drogowej każdy z analizowanych wariantów drogi musi być dopuszczalny pod względem bezpieczeństwa ruchu drogowego,

  • przewidywanej ilości wykorzystywanej wody, surowców, materiałów, paliw oraz energii,

  • rozwiązaniach chroniących środowisko,

  • rodzajach i przewidywanej ilości wprowadzanych do środowiska substancji lub energii przy zastosowaniu rozwiązań chroniących środowisko,

  • możliwym transgranicznym oddziaływaniu na środowisko,

  • obszarach podlegających ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody oraz korytarzach ekologicznych, znajdujących się w zasięgu wpływie planowanej drogi na bezpieczeństwo ruchu drogowego w przypadku drogi w transeuropejskiej sieci drogowej,

  • przedsięwzięciach realizowanych i zrealizowanych, znajdujących się na terenie, na którym planuje się realizację przedsięwzięcia, oraz w obszarze oddziaływania przedsięwzięcia lub których oddziaływania mieszczą się w obszarze oddziaływania planowanego przedsięwzięcia - w zakresie, w jakim ich oddziaływania mogą prowadzić do skumulowania oddziaływań z planowanym przedsięwzięciem,

  • ryzyku wystąpienia poważnej awarii lub katastrofy naturalnej i budowlanej,

  • przewidywanych ilościach i rodzajach wytwarzanych odpadów oraz ich wpływie na środowisko,

  • pracach rozbiórkowych dotyczących przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko z uwzględnieniem dostępnych wyników innych ocen wpływu na środowisko, przeprowadzonych na podstawie odrębnych przepisów.
   Podstawowe informacje o planowanym przedsięwzięciu powinny umożliwiać analizę kryteriów, o których mowa w art. 63 ust. 1 ww. ustawy, lub określenie zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko zgodnie z art. 69 ustawy.
   Kartę informacyjną przedsięwzięcia podpisuje autor, a w przypadku gdy jej wykonawcą jest zespół autorów - kierujący tym zespołem, wraz z podaniem imienia i nazwiska oraz daty sporządzenia karty informacyjnej przedsięwzięcia.

 • poświadczona przez właściwy organ kopia mapy ewidencyjnej w postaci papierowej lub elektronicznej obejmująca przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz obejmująca przewidywany obszar, o którym mowa w art. 74 ust 3a zdanie drugie ustawy ooś tj. obszar na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie w wariancie zaproponowanym przez wnioskodawcę. Przez obszar ten rozumie się:

  • przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz obszar znajdujący się w odległości 100 m od granic tego terenu;

  • działki, na których w wyniku realizacji, eksploatacji lub użytkowania przedsięwzięcia zostałyby przekroczone standardy jakości środowiska, lub

  • działki znajdujące się w zasięgu znaczącego oddziaływania przedsięwzięcia, które może wprowadzić ograniczenia w zagospodarowaniu nieruchomości, zgodnie z jej aktualnym przeznaczeniem.

   • w przypadku przedsięwzięć wymagających koncesji na poszukiwanie lub rozpoznawanie złóż kopalin, na wydobywanie kopalin ze złóż, na bezzbiornikowe magazynowanie substancji oraz składowanie odpadów w górotworze, a także decyzji określającej szczegółowe warunki wydobywania kopaliny, prowadzonych w granicach przestrzeni niestanowiącej części składowej nieruchomości gruntowej oraz przedsięwzięć dotyczących urządzeń piętrzących I, II, i III klasy budowli, inwestycji w zakresie terminalu oraz strategicznej inwestycji w sektorze naftowym, zamiast kopii mapy, o której mowa wyżej załącza się – mapę przedstawiającą dane sytuacyjne i wysokościowe, w skali umożliwiającej szczegółowe przedstawienie przebiegu granic terenu, którego dotyczy wniosek, oraz obejmującą obszar o którym mowa w art. 74 ust 3a zdanie drugie ustawy ooś

   • w celu jak najszybszego przeprowadzenia procedury oraz uzyskiwania jednoczesnych opinii innych organów  (RDOŚ, PPIS i PGWWP) zalecane jest przedłożenie min. 4 egzemplarzy mapy

 • mapa w postaci papierowej oraz elektronicznej, w skali zapewniającej czytelność przedstawionych danych z zaznaczonym przewidywanym terenem, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz z zaznaczonym przewidywanym obszarem, o którym mowa w art. 74 ust. 3a zdanie drugie ustawy ooś, wraz z wyznaczoną odległością, o której mowa w art. 74 ust. 3a pkt 1 ustawy ooś (tj. odległością 100 m od granicy przewidywanego terenu, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie).  Mapę sporządza się na podkładzie wykonanym na podstawie kopii mapy ewidencyjnej, o której mowa wyżej,

  • mapa powinna zawierać uwidocznione granice działek ewidencyjnych

  • w celu jak najszybszego przeprowadzenia procedury oraz uzyskiwania jednoczesnych opinii innych organów (RDOŚ, PPIS i PGWWP)  zalecane jest przedłożenie min. 4 egzemplarzy mapy;

 • wypis z rejestru gruntów lub inny dokument, w postaci papierowej lub elektronicznej,, wydane przez organ prowadzący ewidencję gruntów i budynków, pozwalający na ustalenie stron postępowania, zawierający co najmniej numer działki ewidencyjnej oraz, o ile zostały ujawnione: numer jej księgi wieczystej, imię i nazwisko albo nazwę oraz adres podmiotu ewidencyjnego, obejmujący przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz obejmujący obszar, o którym mowa w art. 74 ust. 3a zdanie drugie

  • jeżeli liczba stron w postępowaniu o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przekracza 10, nie wymaga się dołączenia dokumentu, o którym mowa wyżej. W razie wątpliwości organ może wezwać inwestora do dołączenia ww. dokumentu, w zakresie niezbędnym do wykazania, że liczba stron przekracza 10.

 • w przypadku przedsięwzięć wymagających decyzji, o której mowa w art. 72 ust. 1 pkt 10, wykaz działek przewidzianych do prowadzenia prac przygotowawczych polegających na wycince drzew i krzewów, o ile prace takie przewidziane są do realizacji;

 • analiza kosztów i korzyści, o której mowa w art. 10a ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne;

 • w przypadku gdy wnioskodawcą jest podmiot zależny od jednostki samorządu terytorialnego oświadczenie wraz z uzasadnieniem, że wnioskodawca jest podmiotem zależnym od jednostki samorządu terytorialnego, dla której organem wykonawczym w rozumieniu art. 24m ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym jest organ właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (Burmistrz Miasta i Gminy Kępno);

 • pełnomocnictwo w oryginale lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa (w przypadku, gdy składający wniosek działa w imieniu innej osoby) wraz z dowodem wniesienia opłaty skarbowej za złożenie dokumentu pełnomocnictwa (17 zł);

 • dowód zapłaty opłaty skarbowej (205 zł).

* karta informacyjna oraz raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko muszą być podpisane z podaniem imienia i nazwiska osoby sporządzającej kartę/raport bądź kierującego zespołem autorów oraz datą sporządzenia dokumentu; dodatkowo w przypadku raportu należy dołączyć oświadczenie autora/kierującego zespołem autorów sporządzających raport o spełnieniu wymagań, o których mowa w art. 74a ust. 2 ustawy ooś (wzór oświadczenia autora raportu)