Symbol:
5310


Wydział:
Komunikacji Społecznej 

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 20 marca 2009 roku o bezpieczeństwie imprez masowych


Kto może wystąpić z wnioskiem / zainicjować sprawę:
-
osoba prawna,

- osoba fizyczna,

- jednostka organizacyjna nieposiadającą osobowości prawnej

 

Opłaty:
- opłata skarbowa za wydanie zezwolenia wynosi 82 zł (w momencie złożenia wniosku),

- opłata skarbowa za pełnomocnictwo 17 zł.


Termin odpowiedzi:

Organizator imprezy masowej, nie później niż na 30 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia imprezy składa wniosek o wydanie zezwolenia.

Burmistrz Miasta i Gminy Kępno wydaje zezwolenie na przeprowadzenie imprezy masowej albo odmawia jego wydania w terminie co najmniej 7 dni przed planowanym terminem przeprowadzenia imprezy masowej.

 

Tryb odwoławczy:
Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kaliszu w terminie 14 dni od daty wydania zezwolenia lub odmowy wydania zezwolenia.

Wniesienie odwołania nie wstrzymuje jej wykonania


Uwagi:
Brak

Wymagane wnioski i dokumenty:

 • wniosek o wydanie zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej,
 • graficzny plan obiektu (terenu), na którym ma być przeprowadzona impreza masowa, wraz z jego opisem, zawierający
  - oznaczenie dróg dojścia i rozchodzenia się osób uczestniczących w imprezie masowej, dróg ewakuacyjnych i dróg dojazdowych dla pojazdów służb ratowniczych i Policji,
  -oznaczenie punktów pomocy medycznej, punktów czerpalnych wody do picia i do celów przeciwpożarowych oraz punktów informacyjnych,
  -oznaczenie lokalizacji hydrantów przeciwpożarowych, zaworów, przyłączy wody, gazu i energii elektrycznej oraz innych elementów mających wpływ na bezpieczeństwo użytkowników obiektu lub terenu,
  - informacje o rozmieszczeniu służb porządkowych oraz służb informacyjnych, rozmieszczeniu osób uczestniczących w imprezie masowej i ewentualnym rozdzieleniu ich według sektorów oraz o rozmieszczeniu punktów gastronomicznych i sanitariatów;
 • instrukcję postępowania w przypadku powstania pożaru lub innego miejscowego zagrożenia w miejscu i w czasie imprezy masowej (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 13 sierpnia 2009r.- Dz.U.2009.135.1113), instrukcję należy dostarczyć nie później niż na 14 dni przed terminem rozpoczęcia imprezy masowej;
 • terminarz rozgrywek meczów piłki nożnej lub terminarz innych imprez masowych – w przypadku imprez masowych organizowanych cyklicznie
 • informację o:
  - liczbie miejsc dla osób na imprezie masowej
  - przewidywanych zagrożeniach bezpieczeństwa i porządku publicznego
  - liczbie, organizacji, oznakowaniu, wyposażeniu i sposobie rozmieszczenia służby porządkowej oraz służby informacyjnej
  - osobie wyznaczonej na kierownika do spraw bezpieczeństwa, w tym jego dane obejmujące: imię, nazwisko, numer PESEL, numer i datę wydania zaświadczenia o ukończeniu kursu dla kierowników do spraw bezpieczeństwa imprez masowych, a w przypadku imprezy masowej podwyższonego ryzyka dodatkowo numer i datę wydania licencji pracownika ochrony fizycznej drugiego stopnia
  - sposobie zapewnienia identyfikacji osób biorących udział w imprezie masowej – w przypadku meczu piłki nożnej lub imprezy masowej podwyższonego ryzyka
  - zainstalowanych urządzeniach rejestrujących obraz i dźwięk
  - odpłatności za wstęp na imprezę (w przypadku, gdy wstęp na imprezę jest odpłatny organizator jest obowiązany do zawarcia umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone osobom w niej uczestniczącym – zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 11 marca 2010r.DZ.U.2010.54.323).
 • informację o rozmieszczeniu miejsc i czasie, w których będą sprzedawane, podawane lub spożywane napoje alkoholowe – dotyczy imprez masowych, podczas których będą sprzedawane, podawane lub spożywane napoje alkoholowe (do 3,5 % alkoholu)
 • oświadczenie organizatora o wyposażeniu obiektu wykorzystywanego do organizacji meczów piłki nożnej   w kompatybilne systemy służące do: identyfikacji osób, sprzedaży biletów, kontroli przebywania w miejscu  i w czasie trwania meczu piłki nożnej, kontroli dostępu do określonych miejsc (dotyczy meczów piłki nożnej: w ramach ligi zawodowej – przepis obowiązuje, w ramach I ligi piłki nożnej – przepis stosuje się od 01 stycznia 2013r.; w ramach pozostałych rozgrywek – przepis stosuje się od 01 stycznia 2014r.).
 • opinie:
  - Komendanta Powiatowego Policji
  - Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej
  - Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
  - Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego,

które powinny zawierać informacje o niezbędnej wielkości sił i środków potrzebnych do zabezpieczenia imprezy masowej, zastrzeżeniach do stanu technicznego obiektu (terenu) oraz o przewidywanych zagrożeniach.

UWAGA!

Opinie w/w organów należy dostarczyć nie później niż na 14 dni przed terminem rozpoczęcia imprezy masowej.