<>

Sprzedaż lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Kępno na rzecz najemców

 

OGÓLNY OPIS:

Pierwszeństwo w nabyciu zajmowanego lokalu przysługuje ich najemcom, jeśli zajmują go na podstawie zawartej umowy najmu na czas nieoznaczony.

Nie podlegają sprzedaży lokale:

1)      lokale socjalne,

2)      lokale mieszkalne, dla których nie zawarto umów najmu.

Najemcy lokali przeznaczonych do zbycia mogą bez przetargu nabyć najmowany lokal, korzystając z bonifikaty od ceny sprzedaży. Wysokość bonifikaty uzależniona jest od:

1)      wieku budynku:

a)      w budynkach wybudowanych do dnia 08.05.1945 roku – cenę sprzedaży lokalu obniża się o 60%

b)      w budynkach wybudowanych w okresie od dnia 09.05.1945 r. do dnia 31.12.1960 r. – cenę sprzedaży obniża się o 40%

c)      w budynkach wybudowanych w okresie od 01.01.1961 r. do 27.05.1990 r. – cenę sprzedaży lokalu obniża się o 20%

2)      równoczesnej sprzedaży wszystkich lokali znajdujących się w budynku, w wyniku czego przestaje on być własnością Gminy Kępno – cenę sprzedaży lokalu obniża się o 30 %.

Łączna wysokość bonifikaty, jest sumą arytmetyczną wyżej określonych bonifikat.

Nie wyraża się zgody na rozłożenie ceny sprzedaży na raty.

 

 

WYMAGANE DOKUMENTY:

Wniosek o sprzedaż lokalu mieszkalnego

 

SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Po przeznaczeniu lokalu mieszkalnego do sprzedaży, przeprowadza się postępowanie wyjaśniające, mające na celu ustalenie uprawnień najemcy do nabycia lokalu oraz zgromadzenie informacji niezbędnych do rozpatrzenia wniosku, m.in. uzyskanie informacji o stanie prawnym nieruchomości, możliwości wyodrębnienia lokalu, zaległości w opłatach, remontach wykonanych za zgodą Zarządcy nieruchomości.

Występowanie zaległości w opłatach stanowi przeszkodę do rozpoczęcia procedury sprzedaży lokalu. Pozytywne rozpatrzenie wniosku rozpoczyna procedurę mającą na celu przygotowanie lokalu do zbycia. Zlecana jest wycena określająca wartość rynkową nieruchomości lokalowej. Warunkiem zakończenia lokalu jest uzyskanie zaświadczenia o samodzielności lokalu.

Następnie sporządzany jest wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, podawany do publicznej wiadomości na okres 21 dni. Wnioskodawca informowany jest o warunkach sprzedaży i zapraszany do podpisania protokołu uzgodnień zawierającego warunki sprzedaży. Po zapłaceniu przez nabywcę ustalonej ceny sprzedaży, dokumenty wymagane do zawarcia umowy przekazuje się do Kancelarii Notarialnej w Kępnie. Następnie uzgadniany jest termin umowy i następuje zawarcie umowy sprzedaży lokalu w formie aktu notarialnego.

 

MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW:

Składanie wniosków - Punkt Obsługi Interesantów, ul. Ratuszowa 1, 63-600 Kępno

Podpisywanie protokołów – Wydział Planowania Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami, ul. Kościuszki 9, 63-600 Kępno

 

 

JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

Wydział Planowania Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami, Adrianna Muskała, tel. 62 59 09 473, ul. Kościuszki 9, 63-600 Kępno

 

OPŁATY:

Przed umową notarialną nabywca zobowiązany jest zapłacić cenę lokalu.

 

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Pierwsza informacja udzielana jest w terminie 30 dni od złożenia wniosku. Przewidywany termin załatwienia sprawy – około 4 miesięcy.

 

TRYBY ODWOŁAWCZE:

Nie występują

 

UWAGI:

W przypadku braku kompletu dokumentów, wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia. Do czasu uzupełnienia wniosku przez najemcę, sprawa pozostaje bez rozpatrzenia.

 

Wyrażenie przez najemcę woli nabycia lokalu nie powoduje roszczenia o sprzedaż lokalu.

 

PODSTAWA PRAWNA:

Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami

Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 roku o własności lokali

Uchwała nr XXVI/166/2012 Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 27 września 2012 roku w sprawie określenia zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania

Uchwała nr XXI/142/2020 Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 26 maja 2020 roku w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Kępno w latach 2020-2026