Opłata od posiadania psów - wnioski w sprawie ulg (umorzeń, odroczeń, rozłożeń na raty)

Symbol:
3138

Wydział:
Wydział Finansowo-Budżetowy.

Podstawa prawna:
Art. 67a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2021 r. poz. 1540 z późn. zm.).

Opłaty:
Nie pobiera się.

Termin odpowiedzi:
1 miesiąc.

Jednostka odpowiadająca:
Inspektor d/s wymiaru podatków i opłat.

Tryb odwoławczy:
Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kaliszu za pośrednictwem organu, który wydał decyzję (odwołanie składa się w Punkcie Obsługi Interesanta). Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

Uwagi:
1. W przypadku niezałatwienia sprawy we właściwym terminie organ podatkowy zawiadamia o tym stronę podając przyczyny niedotrzymania terminu i wyznacza nowy termin załatwienia sprawy (zgodnie z art. 140 ustawy Ordynacja podatkowa).
2. W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia i złożenia w Punkcie Obsługi Interesanta organu prowadzącego sprawę.

Dokumenty:

1.1. Wniosek o odroczenie terminu płatności podatku lub
1.2. Wniosek o odroczenie zapłaty zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę lub
1.3. Wniosek o umorzenie w całości lub w części zaległości podatkowej lub
1.4. Wniosek o rozłożenie zapłaty podatku na raty lub
1.5. Wniosek o rozłożenie na raty zapłaty zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę.

Wniosek zależy od ulgi z jakiej chce podatnik skorzystać.

2. Informacja o stanie majątkowym i sytuacji finansowej podatnika wnioskującego o udzielenie ulgi w spłacie należności podatkowych.

Załączniki:

  • zaświadczenie o dochodach obojga małżonków i osób pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym,
  • kopie odcinków emerytur lub rent,
  • zaświadczenie o pobieranych świadczeniach z opieki społecznej,
  • zaświadczenie o zarejestrowaniu wnioskodawcy jako bezrobotnego oraz kopia dowodu pobieranego zasiłku lub oświadczenie o niezarejestrowaniu w Urzędzie Pracy,
  • potwierdzenie ewentualnych kosztów leczenia (wypisy ze szpitala, kopie faktur/dowodów zapłaty za leki itp.),
  • potwierdzenie wydatków ponoszonych na naukę (kopie faktur/dowodów zapłaty itp.),
  • udokumentowane wydatki ponoszone na utrzymanie gospodarstw domowych (kopie faktur/dowodów zapłaty za czynsz, energię elektryczną, gaz, telewizję, Internet, telefon, kredyty/pożyczki i inne),
  • kopia umów kredytów bankowych i/lub umów pożyczek wraz z aktualnymi harmonogramami spłat,
  • inne: na żądanie organu podatkowego w trakcie prowadzenia postępowania podatkowego.