Symbol:
056

Wydział:
Sekretarz Miasta i Gminy Kępno

Skargi (wnioski) mogą być wnoszone:

 • w formie pisemnej,  na adres:
  Urząd Miasta i Gminy
  ul. Ratuszowa 1, 63-600 Kępno
 • w formie dokumentu elektronicznego na elektroniczną skrzynkę podawczą Urzędu i potwierdzone przez wnoszącego podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy kwalifikowanego certyfikatu
  Formularze zamieszczone są na platformie e-PUAP z wykorzystaniem przez wnoszącego podpisu potwierdzonego profilem zaufanym e-PUAP
 • pocztą elektroniczną  na adres obsługiwany przez Punkt Obsługi Klienta w Urzędzie Miasta i Gminy w Kępnie:
  e-mail: kepno@um.kepno.pl
 • ustnie do protokołu :
  Sekretarz Miasta i Gminy Kępno
  Urząd Miasta i Gminy w Kępnie, ul. Ratszuowa 1, 63-600 Kępno


W przypadku zgłoszenia skargi (wniosku) ustnie do protokołu, przyjmujący zgłoszenie sporządza protokół, który podpisują wnoszący skargę lub wniosek i przyjmujący zgłoszenie.
W protokole zamieszcza się datę przyjęcia skargi lub wniosku, imię, nazwisko (nazwę) i adres zamieszkania zgłaszającego oraz zwięzły opis treści sprawy.

Kto może wystąpić z wnioskiem/zainicjować sprawę:
Ze skargą/wnioskiem może wystąpić każdy w interesie publicznym, własnym lub innej osoby za jej zgodą.

Uwagi:
Skargi i wnioski składa się do organów właściwych do ich rozpatrzenia.Skargi i wnioski zarówno te nadsyłane na piśmie (pocztą) jak i drogą elektroniczną, w tym e-mailem powinny zawierać co najmniej imię i nazwisko (nazwę) wnoszącego skargę lub wniosek oraz określenie jego adresu tj. nazwy miejscowości, ulicy (jeżeli występuje podział na ulice), numeru domu i lokalu oraz kodu pocztowego. Adresem może być adres zamieszkania wnoszącego, adres do doręczeń lub siedziba wnoszącego skargę lub wniosek.

Skargi i wnioski wnoszone do Urzędu (w tym e-mailem) niezawierające imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu pocztowego wnoszącego (tzw. anonimy) pozostawia się bez rozpoznania.

Opłaty:
Skargi i wnioski nie podlegają opłacie.

Termin i sposób załatwienia sprawy:
Skargi i wnioski są rozpatrywane bez zbędnej zwłoki, nie później niż w ciągu miesiąca
Skargi i wnioski posłów na Sejm, senatorów i radnych, którzy wnieśli skargę (wniosek) we własnym imieniu albo przekazali do załatwienia skargę innej osoby rozpatruje się w terminie 14 dni od dnia wniesienia albo przekazania.

Tryb odwoławczy:
Skargi i wnioski są rozpatrywane w samodzielnym jednoinstancyjnym postępowaniu.
Skarżący  niezadowolony ze sposobu rozpatrzenia skargi może ponowić skargę.
Wnioskodawcy niezadowolonemu ze sposobu załatwienia wniosku służy prawo wniesienia skargi.

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego – Dział VIII  Skargi i wnioski;
 • Rozporządzenie  Rady  Ministrów z 8 stycznia 2002 r., w  sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków.


Wymagane wnioski i dokumenty:

 • skarga lub wniosek, zawierające imię i nazwisko /nazwę/ oraz adres osoby wnoszącej skargę lub wniosek