Kępno, dnia 13.09.2006r.

 

 

 

 

WIPPGKiN - ZP/18/U/2006

 

 

 

 

 

                                                        

 

                              Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania.

 

           Zamawiający - Gmina Kępno na podstawie art. 183 ust. 5 ustawy

z dnia 29 stycznia 2004r. prawo o zamówieniach publicznych (Dz. U. z 2004r. Nr 19, poz. 177, Nr 96, poz.959, Nr 116, poz. 1207, Nr 145, poz. 1537 i Nr 273, poz. 2703 z 2005r. Nr 163, poz. 1362, Nr 184, poz. 1539 z 2006r. Nr 79, poz. 551 )

 

                                                    po rozpatrzeniu

 

protestu z dnia 12 września 2006r. Bentli  Sp. z o.o. wobec czynności podjętych przez Zamawiającego w toku postępowania o zamówienie publiczne na:

 

                 „Rekultywację składowiska odpadów komunalnych w Mianowicach”

 

polegających na:

     

     niewłaściwym ogłoszeniu przetargu oraz niewłaściwym sporządzeniu

     Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia co uniemożliwia

     prawidłowe sporządzenie oferty i dokonanie uczciwego wyboru

     najkorzystniejszej oferty

 

                                                   postanawia

 

      uznać protest jako uzasadniony i nakazuje:

 unieważnić postępowanie przetargowe

 

 

                                                 Uzasadnienie

 

Zamawiający podzielił stanowisko protestującego we wszystkich sprawach.

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

  

 

 

Protest 1
Protest 2
Protest 3
Protest 4
Protest 5
Odpowiedź na protest dotyczący rekultywacji składowiska odpadów komunalnych.