Kępno, 07 kwiecień 2009r.

WIiFE  ZP/5/09

  OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA      Urząd Miasta i Gminy w Kępnie zawiadamia, że w dniu 25.03.2009r.odbyło się otwarcie ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn.:  „SPRAWOWANIE OPIEKI NAD BEZDOMNYMI ZWIERZĘTAMI Z TERENU GMINY KĘPNO W 2009 R.”  Zamawiający w dniu 07.04.2009r. po rozpatrzeniu ofert postanowił unieważnić postępowanie;Złożono tylko jedną ofertę która podlega odrzuceniu (art. 93 ust. 1 pkt 1 PZP)       

MM