Postępowanie w sprawach mieszkaniowych dotyczących:

1. zawarcia umowy: najmu lokalu mieszkalnego/ najmu socjalnego,

2. zamiany na lokal – większy/mniejszy/równorzędny/dwa mniejsze,

3. zawarcia umowy najmu lokalu zamiennego,

4. ponownego zawarcia umowy: najmu lokalu mieszkalnego/ najmu socjalnego,

5. zawarcie umowy najmu lokalu zajmowanego bez tytułu prawnego,

6. wstąpienia w stosunek najmu lokalu mieszkalnego,

7. poszerzenia zajmowanego lokalu o zwolnioną część lokalu/innego pomieszczenia,

 

Symbol:

714

 

Wydział:

Wydział Planowania Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami

 

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 21.06.2001 roku o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie Gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (t. j. Dz.U. z 2020 r, poz.611 ze zm.),

Uchwała Nr XXX/242/2021 Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 07 czerwca 2021 roku w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Kępno (Dz.U.Wojew.Wielkop. z 2021 r., poz.4933),

Uchwała Nr XXI/142/2020 Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 26 maja 2020 roku w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Kępno w latach 2020 – 2026 (Dz.U.Wojew.Wielkop. z 2020 r., poz.4523) zmieniona Uchwałą Nr XXXII/243/2020 Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 07 czerwca 2021 roku w sprawie zmiany „Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Kępno na latach 2020 – 2026 (Dz.U.Wojew.Wielkop. z 2021 r., poz.4934).

Ustawa z dnia 23.04.1964 roku Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz.1740 ze zm.),

Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 roku o własności lokali (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz.1048).

 

Opłaty:

Nie pobiera się

 

Termin odpowiedzi:

Wnioski o lokale mieszkalne lub najem socjalny lokalu rozpatrywane są 3 razy w roku po przeprowadzeniu u wnioskodawców wizji lokalnych przez Komisję Mieszkaniową, Polityki Społecznej, Zdrowia i Spraw Socjalnych Rady Miejskiej w Kępnie w innych sprawach na bieżąco podczas posiedzeń ww. Komisji.

 

Jednostka odpowiadająca:

stanowisko ds. gospodarowania zasobem mieszkaniowym Gminy Kępno

 

Tryb odwoławczy:

Możliwość składania uwag i zastrzeżeń do projektów wykazów oczekujących na zawarcie umowy najmu w terminie 14 dni od ich wywieszenia.

 

Uwagi:

Termin otrzymania propozycji zawarcia umowy najmu dla osób ujętych na wykazach oczekujących – nie jest z góry określony.

 

Dokumenty:

Ogólny formularz wniosku w sprawach mieszkaniowych, deklaracja o dochodach gospodarstwa rodzinnego – załącznik nr 1, oświadczenie majątkowe – załącznik nr 2 (składa każda osoba pełnoletnia w gospodarstwie domowym), oświadczenie o nieposiadaniu tytułu prawnego do innego lokalu położonego w tej samej lub pobliskiej miejscowości – załącznik nr 3 (składa każda osoba pełnoletnia w gospodarstwie domowym).