Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości w trybie ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów.

 1. Podstawa prawna

  ustawa z dnia 20 lipca 2018r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów.

 2. Wymagane dokumenty

  1. Wniosek wraz z załącznikami (dostępny do pobrania na stronie internetowej BIP oraz w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Kępnie, ul. Ratuszowa 1, Punkt Obsługi Interesantów).

  2. Potwierdzenie uiszczenia opłaty skarbowej

 1. Miejsce złożenia dokumentów:

  1. Pocztą na adres: Urząd Miasta i Gminy w Kępnie, ul. Ratuszowa 1, 63-600 Kępno

  2. Osobiście: Punkt Obsługi Interesantów, Urząd Miasta i Gminy w Kępnie, ul. Ratuszowa 1

Dodatkowe informacje uzyskać można w dniach pracy Urzędu Miasta i Gminy w Kępnie, tj. od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-16:00 oraz pod numerem telefonu: 62 59 09 400, 62 59 09 475.

 1. Opłaty:

Opłata skarbowa

W postępowaniu w przedmiocie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, opłata skarbowa pobierana jest za następujące czynności:

  1. Za wydanie zaświadczenia o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 50,00 zł

  2. Za dołączenie do akt oryginału lub urzędowo poświadczonego podpisu pełnomocnictwa– 17,00 zł (nie dotyczy osób bliskich)

Opłaty należy uiścić na rachunek bankowy Urzędu Miasta i Gminy w Kępnie, ul. Ratuszowa 1,
63-600 Kępno:

Santander Bank Polska

I Oddział w Kępnie

69 1090 0004 7306 0000 1111 0001

 1. Termin i sposób załatwienia

  Jeśli zachodzą ustawowe przesłanki, wniosek załatwiany jest poprzez wydanie zaświadczenia o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości; w przypadku braku przesłanek ustawowych wniosek jest załatwiany poprzez wydanie postanowienia o odmowie wydania zaświadczenia; terminy załatwienia sprawy określają przepisy ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów.

 2. Tryb odwoławczy

  Od zaświadczenia nie przysługuje odwołanie ani zażalenie w trybie ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego. Przy czym zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów jeżeli właściciel nieruchomości nie zgadza się
  z zawartą w zaświadczeniu informacją o wysokości i okresie wnoszenia opłaty, może złożyć do właściwego organu, w terminie 2 miesięcy od dnia doręczenia zaświadczenia, wniosek o ustalenie wysokości lub okresu wnoszenia tej opłaty w drodze decyzji administracyjnej.

 3. Inne informacje

  1. Przekształceniu podlegają grunty zabudowane na cele mieszkaniowe.

Przez grunty zabudowane należy rozumieć nieruchomości zabudowane wyłącznie budynkami:

1) mieszkalnymi jednorodzinnymi lub

2) mieszkalnymi wielorodzinnymi, w których co najmniej połowę liczby lokali stanowią lokale mieszkalne, lub

3) o których mowa w pkt 1 lub 2, wraz z budynkami gospodarczymi, garażami, innymi obiektami budowlanymi lub urządzeniami budowlanymi, umożliwiającymi prawidłowe i racjonalne korzystanie z budynków mieszkalnych.

II. Za przekształcenie opłaty nie wnoszą:

1)   parki narodowe w rozumieniu art. 8 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614);

2) osoby fizyczne lub ich spadkobiercy oraz spółdzielnie mieszkaniowe, w przypadku gdy:

a) wniosły jednorazowo opłaty roczne za cały okres użytkowania wieczystego,

b) użytkowanie wieczyste uzyskały na podstawie:

- innych tytułów prawnych, w zamian za wywłaszczenie lub przejęcie nieruchomości gruntowej na rzecz Skarbu Państwa przed dniem 5 grudnia 1990 r.