NAZWA SPRAWY:

Sprzedaż nieruchomości w drodze przetargu

 

OGÓLNY OPIS:

Nieruchomości stanowiące własność Gminy Kępno są zbywane w trybie przetargowym z wyłączeniem przypadków określonych przepisami ustawy o gospodarce nieruchomościami.  

 

WYMAGANE DOKUMENTY:

Aby uczestniczyć w przetargu należy spełnić warunki i złożyć stosowne zgłoszenie do udziału w przetargu, a także okazać dokumenty określone w ogłoszeniu o przetargu.

 

SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Umowa kupna-sprzedaży nieruchomości w formie aktu notarialnego.

 

MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW:

Zgodnie z ogłoszeniem o przetargu; Punkt Obsługi Interesantów, ul. Ratuszowa 1, 63-600 Kępno.

 

JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

Wydział Gospodarki Komunalnej, Nieruchomości, Ochrony Środowiska i Planowania Przestrzennego Katarzyna Dawid, Daniel Dyla, tel. 62 59 09 475, ul. Kościuszki 9, 63-600 Kępno.

 

OPŁATY:

Przed przetargiem należy wpłacić wadium zgodnie z warunkami określonymi w ogłoszeniu o przetargu.

 

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:

Brak

 

TRYBY ODWOŁAWCZE:

Skarga na czynności przetargowe – wnosi uczestnik przetargu do Burmistrza Miasta i Gminy Kępno w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyniku przetargu ustnego lub doręczenia zawiadomienia o wyniku przetargu pisemnego.

 

UWAGI:

Brak

 

PODSTAWA PRAWNA:

Ustawa o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 roku.